Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2008

Nie wypalaj traw 


Ka?dego roku wraz z nadej?ciem wiosny rozpoczyna si? sezon na wypalanie traw. Na ??kach, nieu?ytkach, w przydro?nych rowach i na miedzach pojawiaj? si? niszcz?ce p?omienie wzniecane r?k? bezmy?lnych podpalaczy.

Mimo, i? wypalanie traw jest niedozwolone i naprawd? niebezpieczne, co roku setki nierozwa?nych i bezmy?lnych osób (rolników, dzia?kowców, dozorców i innych osób) w?a?nie w ten sposób „oczyszcza” swoje pola, ??ki i trawniki. Po?ary te niszcz? rodzim? faun? i flor? i nie ma nic bardziej b??dnego, ni? przekonanie, ?e w ten sposób gleba jest lepiej przygotowana do pó?niejszej uprawy. Jest wr?cz przeciwnie!

Wysoka temperatura powstaj?ca podczas wypalania powoduje nadmierne nagrzewanie si? górnych warstw gleby, z czym wi??e si? dezaktywizacja biologiczna. Gin? liczne drobnoustroje glebowe uczestnicz?ce w procesie rozk?adu i mineralizacji materii organicznej. Wiele zwierz?t, nie maj?c mo?liwo?ci ucieczki pali si? ?ywcem. W?ród spalonych ro?lin jest wiele gatunków ro?lin leczniczych i miododajnych.

Po?ary uniemo?liwiaj? powstawanie samosiewów drzew i krzewów, zniszczeniu ulegaj? samosiewy ju? istniej?ce – g?ównie brzóz, wierzb i topól oraz sosny.

W ogniu niszczone s? gniazda ptaków, wraz z jajami i piskl?tami. W p?omieniach ginie wiele po?ytecznych zwierz?t kr?gowych (?aby, ropuchy, jaszczurki, krety ryjówki, je?e, zaj?ce, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie) oraz bezkr?gowce, takie jak d?d?ownice, (które maj? pozytywny wp?yw na struktur? gleby i jej w?a?ciwo?ci), paj?ki, wije, owady. P?omienie niszcz? tak?e miejsca bytowania zwierzyny ?ownej, m.in. ba?antów, kuropatw, zaj?cy, saren.

Wypalanie traw cz?sto ko?czy si? niekontrolowanym rozprzestrzenianiem ognia. Chocia? po zimie gleba jest wilgotna, to wyschni?te trawy w po??czeniu ze zmiennymi wiatrami powoduj?, ?e ogie? dociera nieraz, wbrew intencjom podpalaczy, do zabudowa? gospodarskich i obszarów le?nych. Corocznie w trakcie takich po?arów ginie od kilku do kilkunastu osób. G?sty dym ?ciel?cy si? na drogach ogranicza widoczno??, staj?c si? przyczyn? kolizji i wypadków samochodowych. Wszystko to prowadzi do wielu strat materialnych i co najgorsze tak?e do osobistych tragedii.

Pole czy ??ka strawione ogniem potrzebuj? kilku lat na regeneracj?, by dawa? takie plony jak przed po?arem.

Zgodnie art.131 pkt.12 z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o ochronie przyrody” – „Kto wypala ??ki, pastwiska, nieu?ytki, rowy, pasy przydro?ne, szlaki kolejowe oraz trzcinowiska i szuwarów” polega karze aresztu lub grzywny.

Osoby ?ami?ce ten przepis mog? zosta? ukarane mandatem do 500 z?otych lub odpowiada? przed s?dem grodzkim, gdzie kara grzywny mo?e wynie?? do 5000 z?otych.

Rolnicy, z?apani na wypalaniu traw mog? straci? unijne dop?aty bezpo?rednie, poniewa? warunkiem ich otrzymania jest utrzymywanie ziemi w tzw.„dobrej kulturze rolnej”.

 

PAMI?TAJ !

Wypalanie traw nie u?y?nia gleby, a przywrócenie w?a?ciwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga cz?sto pracy wielu pokole? le?ników i rolników.

Agata Bolanowska