Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2008

Wspó?praca Gminy Chmielnik z organizacjami pozarz?dowymi i innymi podmiotami 


Informacja o wspó?pracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarz?dowymi i innymi podmiotami, którym w rok 2008 udzielono dotacji z bud?etu Gminy Chmielnik.

Uchwa?? Nr XIV/96/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku Rada Gminy Chmielnik przyj??a program wspó?pracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarz?dowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi prowadz?cymi dzia?alno?? o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i wolontariacie na 2008 rok.

Realizuj?c ten program Wójt Gminy Chmielnik na mocy Zarz?dzenia Nr 3/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku og?osi? otwarty konkurs ofert na realizacj? zada? publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy spo?ecznej.

Na realizacj? zada? wybranych w ramach otwartego konkursu Wójt Gminy Chmielnik przeznaczy? ?rodki finansowe w kwocie 28 500,00 z?.

W ramach otwartego konkursu z?o?ono 7 ofert z których wy?oniono nast?puj?cych oferentów:

 

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1. Klub Sportowy „GALICJA” Chmielnik
36-016 Chmielnik 96
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez dzia?alno?? sportow?, podnoszenie sprawno?ci fizycznej m?odzie?y, mieszka?ców Gminy w zakresie pi?ki no?nej na terenie wsi Chmielnik”

8.000 z?.

2. Klub Sportowy „SZIK”
w Woli Rafa?owskiej
36-017 B??dowa Tyczy?ska
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez dzia?alno?? sportow?, podnoszenie sprawno?ci fizycznej m?odzie?y, mieszka?ców Gminy w zakresie pi?ki no?nej na terenie wsi Wola Rafa?owska”

8.000 z?.

3. Uczniowski Klub Sportowy „GYMNASION” przy Gimnazjum w Chmielniku,
36-016 Chmielnik 41
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez dzia?alno?? sportow?, podnoszenie sprawno?ci fizycznej uczniów szkó? z terenu Gminy Chmielnik”

3.500 z?.

4. Podkarpacki Bank ?ywno?ci
w Rzeszowie
ul. Rynek 17
35-064 Rzeszów
„Pomoc ?ywno?ciowa dla rodzin i osób znajduj?cych si? w trudnej sytuacji ?yciowej z terenu Gminy Chmielnik”

4 000 z?.

5. Rzeszowski Klub Sportów Walki „SYSTEM”
35-069 Rzeszów
ul. Bernardy?ska 5/7
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez dzia?alno?? sportow?, podnoszenie sprawno?ci fizycznej dzieci i m?odzie?y z terenu Gminy Chmielnik w zakresie karate sportowego”.

5 000 z?.


Przekazanie ?rodków finansowych na realizacj? w/w zada? nast?pi na podstawie zawartej umowy pomi?dzy Wójtem Gminy Chmielnik a wnioskodawc?, którego oferta zosta?a wybrana.

Nie udzielono dotacji z bud?etu Gminy Chmielnik nast?puj?cym podmiotom:

 

Lp. Oferent Nazwa zadania Uzasadnienie
1. Stowarzyszenie Sztuk Walki
ul. ?w. Marcina 87
35-330 Rzeszów
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez dzia?alno?? sportow?, podnoszenie sprawno?ci fizycznej dzieci i m?odzie?y z terenu Gminy Chmielnik w zakresie karate sportowego”. Oferta uzyska?a mniej punktów w skali punktowej
2. Miejski Klub Sportowy „STRUG TYCZYN”
ul. Cicha 5
36-020 Tyczyn
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez dzia?alno?? sportow?, podnoszenie sprawno?ci fizycznej m?odzie?y, mieszka?ców Gminy w zakresie pi?ki no?nej na terenie wsi Chmielnik” Oferta nie spe?nia kryteriów formalnych


Zofia Budak