Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2007

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK 
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Grudzie? 2007 Nr 4/2007
W NUMERZE:
 • Wigilia str. 2
 • Symbolika ozdób choinkowych str. 4
 • Szanowni czytelnicy i mieszka?cy gminy str. 4

URZ?D GMINY INFORMUJE

 • BIE??CE INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE str. 5
 • Nieruchomo?ci ........ str. 5
 • Grypa .... ptaków str. 5
 • Roboty remontowe przy budynku Urz?du Gminy w Chmielniku str. 6
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 6

GOPS W CHMIELNIKU

 • Otwarte Drzwi ?wietlicy str. 7
 • ?wietlicy Socjoterapeutyczna str. 7

O?WIATA I KULTURA

 • „Powró?my, jak za dawnych lat, w zaczarowany babci ?wiat” str. 8
 • W 89 rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci str. 8
 • Nastolatek w domu. Jak z nim rozmawia?? Kiedy mówi? tak, kiedy mówi? nie? str. 9
 • Jesienna twórczo?? drugoklasistów ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Chmielniku str. 11
 • Polska to wielka rzecz str. 12
 • Sport w Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku str. 13
 • W b??dowskiej szkole – okiem nauczyciela sta?ysty str. 13
 • Wychowanie – czy to tylko szko?y powo?anie? str. 14
 • Szlakiem Orlich Gniazd str. 16
 • Pasowanie na czytelnika str. 17
 • Spotkanie z ?wi?tym Miko?ajem str. 17
 • Dzi?kujemy str. 17
 • Nowo?ci w Bibliotece str. 18

KRONIKA SPORTOWA

 • Informacja o wspó?pracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarz?dowymi i innymi podmiotami którym w roku 2007 udzielono dotacji z bud?etu Gminy Chmielnik. str. 19

OCHRONA ?RODOWISKA

 • Pomy?l o sobie i o wszystkim co Tobie bliskie ! str. 20
 • Rze?ba Matki Boskiej Niepokalanej str. 20
Do pobrania:

1

Wie?? Gminna z Chmielnik


Nr 4/2007 Grudzie?
 
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij na obrazek lub poni?ej:
<< 
WG_2007_04.pdf (1,30 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) - redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec