Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2008

 

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Lipiec 2008 Nr 2/2008
W NUMERZE:
 • Blisko boisko str. 1
 • Rajd pieszy „Szlakiem Wola?skich Przysió?ków” str. 2

URZ?D GMINY INFORMUJE

 • Zako?czenie realizacji przedsi?wzi?cia „Rozbudowa gminnego zespo?u sportowo-rekreacyjnego w Chmielniku – I etap” str. 3
 • Inwestycje drogowe str. 3
 • Internetowe Centrum Edukacyjno-O?wiatowe w Zabratówce str. 4
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 6
 • Komunikat Gospodarki Komunalnej w B?a?owej str. 6

O?WIATA I KULTURA

 • W ho?dzie Janowi Paw?owi II str. 7
 • BookCrossing, czyli „uwalnianie ksi??ek” SP nr 2 w Chmielniku str. 8
 • Relacja z pobytu we Francji str. 8
 • Imprezy z Wieloletni? Tradycj? w Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku str. 9
 • Z dziejów szkolnej sceny str. 11
 • Szerokiej drogi! str. 12
 • X-lecie nadania imienia ?w. Jana Kantego Szkole Podstawowej w B??dowej Tyczy?skiej str. 13
 • „Popo?udnie z poezj? i pie?ni? patriotyczn?” w Woli Rafa?owskiej str. 14
 • Podsumowanie akcji „Nakr?tki dla Krzysia” str. 15
 • Konkurs „Ocali? od zapomnienia moj? ma?? Ojczyzn?” str. 16
 • Du?e sukcesy z ma?ej szko?y str. 16

Z ?YCIA OSP

 • Gminne zawody sportowo-po?arnicze dru?yn Ochotniczych Stra?y Po?arnych str. 17
 • Sukces stra?aków OSP Zabratówka uczestnicz?cych w zawodach powiatowych str. 18

KRONIKA SPORTOWA

 • Turniej pi?karski o puchar Wójta Gminy Chmielnik str. 19

OG?OSZENIA

 • Nieruchomo?ci – nowo?ci str. 20
Do pobrania:


Wie?? Gminna z Chmielnika 


Nr 2/2008 Lipiec
 
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij na obrazek lub poni?ej:
<< WG_2008_2.pdf (2,71 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) - redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec