Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2008

Inwestycje drogowe III kwarta? bie??cego roku by? okresem intensywnych prac na drogach oraz w ostatnich miesi?cach wy?oniono wykonawców i rozpocz?to prace przy przedsi?wzi?ciach drogowych w gminie


III kwarta? bie??cego roku by? okresem intensywnych prac na drogach w naszej gminie. We wrze?niu zako?czono przebudow? dróg gminnych publicznych:

  • Wola Rafa?owska - Tomaszówka na odcinku 297 m w Woli Rafa?owskiej.
  • Wola Rafa?owska - Grodzisko - Chmielnik na odcinku 530 m w Chmielniku.
  • B??dowa Tyczy?ska - Krzywa k. O?rodka Zdrowia w B??dowej Tyczy?skiej na odcinku 200 m.

 

Trwa przebudowa drogi gminnej nr 108269 B??dowa Tyczy?ska - Zawodzie. Zakres prac obejmuje przebudow? w/w drogi na ca?ej jej d?ugo?ci.

 

W ostatnich miesi?cach wy?oniono wykonawców i rozpocz?to prace przy przedsi?wzi?ciach drogowych w gminie:

  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108258 R Chmielnik - Zawodzie klasy D odcinek od km 0+610 do 1+480 w Chmielniku” - I etap”. Najkorzystniejsz? ofert? z?o?y?a firma: Podkarpackie Przedsi?biorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Ma?a 17A, 36-060 G?ogów M?p. Warto?? zamówienia wynosi 274 875,27 z? (brutto).
  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108258 R Chmielnik - Zawodzie” od km 2+247 do km 2+802 oraz od km 3+245 do 3+700  w Chmielniku”. Najkorzystniejsz? ofert? z?o?y?a firma: Podkarpackie Przedsi?biorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Ma?a 17A, 36-060 G?ogów M?p. Warto?? zamówienia wynosi 333 367,72 z? (brutto).
  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej przy stadionie sportowym wraz z budow? miejsc postojowych w Chmielniku”. Najkorzystniejsz? ofert? z?o?y?a firma: Podkarpackie Przedsi?biorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Ma?a 17A, 36-060 G?ogów M?p. Warto?? zamówienia wynosi 98 192,16 z? (brutto).

 

Zakres prac na w/w drogach ma obejmowa?: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa ?amanego, wykonanie robót ziemnych obejmuj?cych odmulenie rowów, wykonanie poboczy gruntowych oraz wymiana istniej?cych przepustów. Realizacja pierwszego zadania jest wspó?finansowana z rezerwy celowej bud?etu pa?stwa przeznaczonej na przeciwdzia?anie skutkom kl?ski ?ywio?owych lub ich usuwanie.

 

Marek Czarnota