Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2008

Dotykam przysz?o?ci - ucz?. Projekty realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku w roku szkolnym 2008/2009 Szko?a Podstawowa nr 2 w Chmielniku w roku szkolnym 2008/2009 poszerza sw? ofert? edukacyjn? za spraw? pozyskania funduszy unijnych i udziale a? w pi?ciu projektach. Trzy z nich to przedsi?wzi?cia nowe, dwa kolejne to kynuacja wcze?niejszych projektów.


Szko?a Podstawowa nr 2 w Chmielniku w roku szkolnym 2008/2009 poszerza sw? ofert? edukacyjn? za spraw? pozyskania funduszy unijnych i udziale a? w pi?ciu projektach. Trzy z nich to przedsi?wzi?cia nowe, dwa kolejne to kontynuacja wcze?niejszych projektów.

Nowe projekty to: dzia?alno?? Punktu Przedszkolnego oraz Program Rozwojowy SP nr 2 w Chmielniku. S? to programy, o które szko?a zabiega?a pragn?c rozszerzy? zakres us?ug edukacyjnych. Do trzeciego, nowego projektu szko?a zosta?a zaproszona przez Centrum J?zyka Angielskiego „Helen Doron”.

Szko?a pozyska?a fundusze na realizacje nast?puj?cych celów: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako?ci us?ug edukacyjnych ?wiadczonych w systemie o?wiaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost?pie do edukacji oraz zmniejszenie ró?nic w jako?ci us?ug edukacyjnych.

Wy?ej wymienione cele osi?gane b?d? poprzez dzia?ania podejmowane w trzech obszarach: 1/ wychowanie, opieka i profilaktyka, 2/ kszta?cenie, 3/ ocenianie. Uczniowie obj?ci zostan? sta?? pomoc? psychologiczno-pedagogiczn? oraz dzia?aniami profilaktycznymi. Szko?a oferuje uczniom dodatkowe zaj?cia pozalekcyjne, za? te które odbywa?y si? w poprzednim roku, b?d? kontynuowane. Kadra pedagogiczna uczestniczy w kompleksowym szkoleniu dotycz?cym oceniania kszta?tuj?cego.

W szkole kontynuowane b?d? zaj?cia karate umo?liwiaj?ce doskonalenie m?odych zawodników, którzy ju? osi?gn?li znacz?ce sukcesy ogólnokrajowe i mi?dzynarodowe. Przeprowadzony b?dzie tak?e nabór dzieci do nowych sekcji. Prowadzona b?dzie dru?yna pi?ki no?nej. W planach jest kontynuacja spotka? dru?yny harcerskiej. Nowo?ci? b?dzie harcerskie kó?ko gitarowe. Cz??? harcerzy posiada w?asne gitary dla pozosta?ych uczniów b?d? zakupione instrumenty. Dzieci niejednokrotnie wyra?a?y ch?? regularnych zaj?? muzycznych, st?d pomys? stworzenia zespo?u muzycznego z?o?onego z dwudziestu pi?ciu gitar. W dwóch grupach wiekowych odbywa? si? b?d? lekcje j?zyka niemieckiego i zaj?cia z matematyki interaktywnej. Natomiast nauka gry w szachy kierowana jest do wszystkich zainteresowanych, podobnie jak zaj?cia z kinezjologii edukacyjnej przyczyniaj?cej si? do usprawnienia procesu uczenia si?. Szczegó?owe informacje o realizowanym projekcie znajduj? si? na stronie internetowej szko?y.

Otwarcie Punktu Przedszkolnego spotka?o si? z du?ym zainteresowaniem Rodziców. Lokalizacja przedszkola na trasie do Rzeszowa okaza?a si? bardzo dogodna dla osób pracuj?cych w tym mie?cie. Dzieci w??czone zosta?y do udzia?u w akcji „Ca?a Polska Czyta Dzieciom”, programu LLP Comenius „Ksi??ki rozpalaj? umys?”. Ponadto przedszkolaki ucz? si? j?zyka angielskiego, uczestnicz? w zaj?ciach z kinezjologii edukacyjnej oraz maj? zapewnion? opiek? logopedy i psychologa. W trosce o najwy?sz? jako?? us?ug szko?a nawi?za?a wspó?prac? z Fundacj? Kome?skiego. W ramach wspólnych dzia?a? FK udost?pni?a do realizacji „Program do pracy z dzie?mi w alternatywnych formach edukacji przedszkolnej”, przekaza?a materia?y edukacyjne oraz jest organizatorem szkolenia dla rodziców. Inauguracja nowego roku szkolnego po??czona by?a z po?wi?ceniem Punktu Przedszkolnego przez Ksi?dza Pra?ata Tadeusza Wo?osza.

Wielkim wyró?nieniem dla szko?y jest udzia? w projekcie realizowanym przez Centrum J?zyka Angielskiego Helen Doron. „Dwójka” zosta?a zaproszona do wspó?pracy przez Dyrektora Regionalnego szko?y Pani? Agnieszk? Lutak, która uzasadnia swój wybór renom? szko?y. Dzi?ki tej wspó?pracy uczniowie klas I-III SP nr 2, b?d? uczestniczyli w bezp?atnych, dodatkowych zaj?ciach j?zyka angielskiego. Ka?dy uczestnik kursu otrzyma specjalny tornister z podr?cznikiem, zeszytami ?wicze? i p?ytami CD. Elementem nauczania metod? Helen Doron jest s?uchanie przez dzieci w domu p?yt z piosenkami, rymowankami i historyjkami. Uczniowie w ten sposób os?uchuj? si? z j?zykiem i przebywaj? w angloj?zycznych ?rodowisku. Zaj?cia prowadzone s? w nielicznych grupach.

W bie??cym roku szkolnym kontynuowany b?dzie projekt „?piewaj?ca Polska”. Dzia?alno?? szkolnego chóru w istotny sposób wp?ywa na kszta?towanie muzykalno?ci i rozwijanie muzycznych umiej?tno?ci uczniów. Natomiast w ramach projektu LLP Comenius szko?a b?dzie go?ci?a przedstawicieli szkó? partnerskich z Francji, W?och i W?gier.

Starania szko?y o poszerzenie oferty edukacyjnej zosta?y zauwa?one przez Pana Wójta Krzysztofa Grada, który podczas rozpocz?cia nowego roku szkolnego powiedzia?, i? „Szko?a Podstawowa nr 2 w Chmielniku sta?a si? niekwestionowanym liderem w gminie w dziedzinie pozyskiwania unijnych ?rodków finansowych”.

Ewelina Radion