Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2008

Festyn Rodzinny 2008 „B?d? widoczny na drodze” 


Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafa?owska „Nasza Wola” wraz z Ochotnicz? Stra?? Po?arn? z Woli Rafa?owskiej zorganizowa?o na placu obok firmy REWA Festyn Rodzinny w dniu 3 sierpnia 2008 r. By? on kontynuacj? akcji „B?d? widoczny na drodze”, a uzyskany dochód przeznaczony zosta? na zadania statutowe Stowarzyszenia, w tym na utworzenie wiejskiego placu zabaw dla dzieci, z Ma?ym Miasteczkiem Ruchu Drogowego.

Imprez? rozpocz??y pokazy taneczne w wykonaniu uczennic i absolwentek Szko?y Podstawowej z Woli Rafa?owskiej, dziewcz?ta samodzielnie trenowa?y w czasie wakacji, a swoje umiej?tno?ci zaprezentowa?y licznie zgromadzonej publiczno?ci.

Z aplauzem przyj?ci zostali najm?odsi mieszka?cy wsi, którzy zaprezentowali si? w koncercie „Od przedszkola do Opola”, byli nimi: Weronika i Kinga Ciura, Amelia Ko?odziej, Patrycja Nawojska, Kacper i Krystian Nizio? oraz Patryk Nazimek. Za wspania?e wyst?py otrzymali „Misiaczki Biwaczki” ufundowane przez Radio Rzeszów i Radio Biwak.

W ta?cu Jump Style pokazali swoje umiej?tno?ci Dawid Bartman i Arkadiusz Szyde?ko, natomiast Ewa Ciura pi?knie zagra?a na kibordzie.

Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? pokazy tresury psów ratowniczych przeprowadzone przez Stowarzyszenie Cywilnych Zespo?ów Ratowniczych z Psami STORAT z Rzeszowa.

Podczas festynu podsumowano konkurs jazdy rowerem po torze przeszkód na czas, który odby? si? 5 lipca 2008 r. w czasie Rajdu „Poznajemy Wola?skie Przysió?ki”. Nagrody w postaci kasków rowerowych i innych akcesoriów ufundowane przez Wojewódzki O?rodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie otrzymali” Weronika Witowska, Anna Korbecka, Klaudia Koszela, Micha? Le?niak, Kamil Marciniec, Piotr Witowski, Mariusz Czajka, Dawid Bartman, Kamil Kasiak. Mam nadziej?, ?e b?dzie to zach?t? dla innych do brania udzia?u w imprezach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Publiczno?? z aplauzem wys?ucha?a melodii i przy?piewek wykonanych przez Kapel? z Futomy. Nast?pnie zaprezentowa? si? zespó? m?odzie?owy CREDO niegdy? Mentally Blind (Menteli Bind), zespó? którego pocz?tki si?gaj? roku 2006, który mimo wielu przeciwno?ci losu tzn. rozpadów i zmian kadrowych, nadal pracuje i d??y do zrealizowania swoich planów i zamierze?. Wraz z up?ywem czasu ich muzyka ewoluowa?a, teraz graj? to co kochaj? i z czego czerpi? pe?n? satysfakcj?. Sk?ad Credo: wokal – Gabriela Tereszkiewicz, skrzypce – Aldona Nieckarz, gitara rytmiczna solo – Mateusz Tereszkiewicz, gitara rytmiczna solo – Bartek Niemiec, bas – Pawe? Bielec, perkusja – Przemek Lasota.

Do ta?ca dla wszystkich przygrywa? zespó? ARION.

Du?ym zainteresowaniem cieszy?a si? loteria fantowa (oczywi?cie losów zabrak?o), w której ka?dy los wygrywa? oraz mia? szans? na wygranie jednej z nagród g?ównych, w?ród których by?y m.in.: mikser, zegarek, boombox, grille, wentylator, DVD, sokowirówka, worek treningowy, polary. Dla najm?odszych du?? atrakcj? by?y: zje?d?alnie, trampolina, balony, popcorn i wata cukrowa. Starsi mogli sprawdzi? swoj? celno?? na strzelnicy Airsoft oraz zapozna? si? z umundurowaniem ró?nych armii ?wiata.

Przez ca?y czas trwania imprezy czynne by? stoiska z lodami, napojami, pysznym ciastem, bigosem oraz kie?bas? z grilla i piwem.

Moim skromnym zdaniem impreza uda?a si?; wspania?a pogoda, atmosfera, bardzo liczne uczestnictwo mieszka?ców i przyby?ych go?ci by?o nagrod? za trudy zwi?zane z przygotowanie festynu.

Organizatorzy sk?adaj? serdeczne podzi?kowanie sponsorom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili si? do realizacji Festynu Rodzinnego 2008 w Woli Rafa?owskiej.

Sponsorzy Festynu:

 • SZIK – cz??ci samochodowe
 • WORD Rzeszów
 • REWA Wola Rafa?owska
 • METAL-FORM Chmielnik
 • Firma „Pok-Ter”
 • „BIURO-MAT” sp. z o.o. Rzeszów
 • Foto-Hurt Rzeszów
 • Radio Rzeszów
 • Hurtownia zabawek „MISIEK”
 •  NIVEA
 • Spó?dzielnia Telefoniczna w Tyczynie
 • Hurtownia ”Rojax”
 • GS B??dowa Tyczy?ska
 • Piekarnia „Magma” B??dowa Tyczy?ska
 • WSiP
 • Sklep Ma?gorzaty Chwaszcz
 • PZU
 • Klima Chmielnik
 • Studio Filmowe Janusz Michna
 • Poczta Polska
 • Chmielnik Zdrój SA
 • AXA Towarzystwo Ubezpieczeniowe
 • Mercedes Benz Sobies?aw Zasada Rzeszów
 • Pa?stwo Marta i Bogdan Ruman
 • Pan Piotr Nawojski

Patronat medialny: Radio Rzeszów, Radio Biwak


Prezes Stowarzyszenia
„Nasza Wola”