Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2008

III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci 


WÓJT GMINY CHMIELNIK, 36-016 Chmielnik 50,

og?asza III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci

 

oznaczonej jako dzia?ka nr 1593 o pow. 0,38 ha, Kw. 44365, niezabudowanej, po?o?onej w B??dowej Tyczy?skiej, w dniu 13 listopada 2008 o godz. 10:00 w siedzibie Urz?du  Gminy w Chmielniku /pokój nr 1 - Sala Posiedze?/.

 

I przetarg odby? si? w dniu 06.06.2008 r., II – 19.08.2008 r.

Cena wywo?awcza 58 265 z?, wadium 5 830 z?, minimalne post?pienie 590 z?.

 

Zgodnie z informacj? zawart? w Studium Uwarunkowa? i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chmielnik dzia?ka znajduje si? w terenach zabudowanych i przeznaczonych do zainwestowania.

 

Warunkiem przyst?pienia do przetargu jest wp?acenie wadium na konto: Bank Spó?dzielczy w Tyczynie O/Chmielnik nr 97916410182002200009410007 do dnia 7 listopada 2008 r.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

  • ?aden z uczestników przetargu nie zg?osi? post?pienia ponad cen? wywo?awcz?,
  • osoba wy?oniona jako nabywca nie przyst?pi do zawarcia umowy.

 

Uczestnicy przetargu zobowi?zani s? do zapoznania si? przed przetargiem z po?o?eniem, granicami i stanem prawnym nieruchomo?ci.

 

Szczegó?owe informacje dotycz?ce przetargu mo?na uzyska? w siedzibie Urz?du Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 017 22 96 605 w godz. od 7:15 do 15:15.

Og?oszenie umieszcza si? na tablicy og?osze? i stronie internetowej Urz?du Gminy w Chmielniku w dniach 07.10.2008 r. – 13.11.2008 r.