Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2008

 

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Grudzie? 2008 Nr 4/2008
Pierwsza strona
?ycz?, aby zbli?aj?ce si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia przynios?y wszystkim Mieszka?com naszej Gminy rado?? z tego, co jest,
nadziej? na to, co przed nami, u?miech i pogod? ducha
na ka?dy dzie? nadchodz?cego Nowego Roku.

 

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

W NUMERZE:

URZ?D GMINY INFORMUJE str. 2

 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Inwestycje i remonty w Gminie Chmielnik zako?czone w 2008 rok str. 3
 • Inwestycje drogowe w 2008 roku – podsumowanie str. 4

 

Z ?YCIA OSP  str. 7

 • OSP w Zabratówce odebra?a nowy samochód ratowniczo-ga?niczy str. 7

 

O?WIATA I KULTURA str. 8

 • Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku w czterech j?zykach str. 8
 • Wsparcie dla szko?y str. 9
 • Na dobry pocz?tek – dobry koniec roku str. 10
 • Edukacja Rozwojowa i Globalna w Szkole w B??dowej str. 11
  Ostatnie wydarzenia w szkole w B??dowej Tyczy?skiej str. 12
 • Powiedz mi, co czujesz, a powiem Ci… str. 13
 • „Nie ma jak w szkole – ciep?o, ?yczliwie, bezpiecznie.” str. 14
 • Ka?dy cz?owiek ma prawo … str. 15
 • ?wiate?ko pami?ci dla Cmentarza ?yczakowskiego str. 16
 • Uczniowie z Chmielnika na uroczysto?ci ods?oni?cia pomnika „Wedety” w Rzeszowie str. 16
 • Witaj ?wi?ty Miko?aju str. 17
 • Chór Gaudete str. 18
 • Bo?e Narodzenie str. 18
 • Nowo?ci w Bibliotece str. 20

 

GOPS W CHMIELNIKU str. 21

 • Pomoc Spo?eczna str. 21
 • INFORMACJA str. 21
 • ?wietlica socjoterapeutyczna str. 22

 

Z ?YCIA SO?ECTW str. 22

 • Polowanie str. 22

 

OCHRONA ?RODOWISKA str. 23

 • Segregujesz – ?wiat ratujesz str. 23

 

OG?OSZENIA str. 24

Do pobrania:


Wie?? Gminna z Chmielnika 


Nr 4/2008 Grudzie? 
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<Wie?? Gminna Nr 4/2008 2008_4.pdf (2,50 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) - redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec