Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2008

 


Segregujesz – ?wiat ratujesz 


Ludzie potrzebuj? porz?dku. Dobrze si? czuj? w zadbanym otoczeniu, lubi? estetyczne pomieszczenia, chwal? zachowan? tam czysto??. Ale cz??ciej, rozgl?daj?c si? z niesmakiem, narzekaj?: Jak tu brudno! Przykro tutaj usi???, lepiej nie zatrzymujmy si?. Wida?, ?e nikt tutaj nie sprz?ta.

Trzeba sobie jedno u?wiadomi? – wszystko naoko?o to nasz dom. Ca?a ta miejscowo?? i dalej poza ni?, warstwy ziemi pod nami i kopu?a powietrza nad nami – to nasz dom, uszanujmy go !

A my co robimy ?

Beztrosko wyrzucamy co zb?dne: papierki, puste opakowania, plastikowe butelki, puszki, szklane pojemniki krusz?ce si? pod stopami, tak?e nie wygaszone zapa?ki i niedopalone papierosy.

Wsz?dzie: na przystankach, drogach, na spacerze, w miejscach publicznych, itp. Dlaczego?

Dlaczego rzucasz w krzaki pust? butelk?, papier, czemu szeleszcz?c? foli? po chrupkach zostawiasz tam, gdzie akurat stoisz? Gdy? nie spotyka ciebie za to nic przykrego. ?adna kara.

Czym jest podyktowane takie zachowanie ?

?rodowisko wydaje si? by? bezbronne, a jego traktowanie zale?y wy??cznie od naszego poczucia odpowiedzialno?ci za nie.

Na naszym terenie stoj? pojemniki na segregacj? odpadów, a jak cz?sto wygl?da utrzymanie porz?dku przy nich to ka?dy z nas widzi.

Zamiast posegregowa? odpady i wrzuci? do oznakowanych pojemników, cz?sto bezmy?lnie podrzucamy je robi?c przy tym dzikie wysypiska.

Nale?y zada? sobie podstawowe pytanie, czy kto? robi dzikie wysypisko wokó? swojego domu ?

Czy post?pi?by? tak u siebie w domu ?

Nie zapominajmy, ?e tereny poza naszym prywatnym obej?ciem równie? s? naszym domem, wszyscy tworzymy nasz? ma?? ojczyzn?. My?l?, ?e tutaj tkwi sedno zagadnienia.

Ziemia to nasze wspólne mieszkanie.

Ekologia w dojrza?ych demokracjach sta?a si? kwesti? zasad dobrego wychowania. Dobrze wychowany cz?owiek nie wyrzuci plastikowej butelki, gdzie popadnie i nie b?dzie my? samochodu na brzegu rzeki. Ma nawyk sortowania ?mieci, uwa?niej czyta etykiety i nauczy? si? oszcz?dza? wod? i pr?d. To program minimum. Drobne codzienne „ekodecyzje”, pomno?one przez miliony, nabieraj? globalnego znaczenia.

Jak wynika ze statystyk ka?dy Polak produkuje oko?o 300 kg ?mieci rocznie, z czego 90% ko?czy na ?le zabezpieczonych sk?adowiskach, mimo, ?e 70 % nadaje si? do recyklingu.

Zmie? to! Segreguj odpady do pojemników rozstawionych na terenie Gminy lub do zakupionych specjalnie oznakowanych worków na segregacj? odpadów.

Agata Bolanowska