Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2009

W B??DOWEJ - ZNOWU MAMY SI? CZYM CIESZY? 


Szko?a Podstawowa im. ?w. J. Kantego w B??dowej Tyczy?skiej

W B??DOWEJ - ZNOWU MAMY SI? CZYM CIESZY?

Rado?? jest wi?ksza a smutek mniejszy, gdy prze?ywamy je wspólnie


 

Ka?dy dzie? w szkole przynosi nowe wiadomo?ci, nowe emocje – czasem ?miech, czasem p?acz, ale najwa?niejsze, gdy mamy z kim to dzieli?, z kim to prze?ywa? ,,cz?owiek nie jest samotn? wysp?”… Cho? nas ma?o (niektórzy uwa?aj?, ?e za ma?o), to jeste?my aktywni, bierzemy udzia? w olimpiadach, konkursach, turniejach, projektach i programach i chcemy si? podzieli? ostatnimi (stycze?, luty, marzec) sukcesami i osi?gni?ciami:

  • laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej – III miejsce Mariusz Ciura, V miejsce Micha? Dral,
  • Gminny Turniej Tenisa Sto?owego - II miejsce ch?opcy i III miejsce dziewczyny,
  • Gminny Konkurs na Rodzinn? Szopk? - I miejsce rodzina p. I. i W. Czarnotów, wyró?nienie rodzina p. Z. i M. Majchrowskich,
  • Gminny Konkurs Plastyczny ,,Inspirowane poezj? Juliana Tuwima” – I miejsce Weronika Wrischke, III miejsce Kinga Sitarz, wyró?nienie Alicja Ciura,
  • Organizatorzy Gminnego Mi?dzyszkolnego Przegl?du Kol?d i Pastora?ek,
  • Br?zowe Pasmo w przegl?dzie chórów ,,?piewaj?ca Polska”,
  • Wyró?nienie od Podkarpackiego Kuratora O?wiaty w konkursie ,,Radosne Obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci”,
  • Wyró?nienie i nagroda w ogólnopolskiej akcji ,,Wypadki na drogach – porozmawiajmy” ,
  • Zakwalifikowanie formalne naszej szko?y do udzia?u w Projekcie Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci „English Teaching” – Small Grants,
  • Zakwalifikowanie naszej szko?y do udzia?u w projekcie ,,Pierwsze uczniowskie do?wiadczenia drog? do wiedzy” (projekt wspó?finansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego).


Zofia Mi?dlar-Mtuk