Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2009

Cz??? opisowa do sprawozdania z dzia?alno?ci Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku za rok 2008 Biblioteka jest samorz?dow? instytucj? kultury, dzia?aj?c? na rzecz spo?eczno?ci lokalnej Gminy Chmielnik. W sposób profesjonalny, kompleksowy i skuteczny umacnia rol? biblioteki publicznej. W swoim ?rodowisku promuje czytelnictwo, zaspokaja potrzeby informacyjne i kulturalne u?ytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami, tym samym podnosi poziom ?ycia mieszka?ców.


Rok 2008 to rok, który Gminna Biblioteka Publiczna mo?e uwa?a? za udany.

Biblioteka jest samorz?dow? instytucj? kultury, dzia?aj?c? na rzecz spo?eczno?ci lokalnej Gminy Chmielnik. W sposób profesjonalny, kompleksowy i skuteczny umacnia rol? biblioteki publicznej. W swoim ?rodowisku promuje czytelnictwo, zaspokaja potrzeby informacyjne i kulturalne u?ytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami, tym samym podnosi poziom ?ycia mieszka?ców.Agrobieszczady 2008 zespó? Górzanie
reprezentuje Gmin? Chmielnik

Biblioteka jest instytucj? kultury dzia?aj?c? w obr?bie krajowej sieci bibliotecznej i stanowi samodzieln? jednostk? organizacyjn? wpisan? do „Rejestru instytucji kultury”.

Dzia?a na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej oraz Statutu nadanego Uchwa?? Rady Gminy
w Chmielniku.

Siedzib? Biblioteki jest Chmielnik, a terenem jej dzia?ania Gmina Chmielnik.

W sk?ad struktury organizacyjnej Biblioteki wchodz?:

 • Wypo?yczalnia dla doros?ych, oddzia? dla dzieci, czytelnia w Gminnej Bibliotece Publicznej, punkt biblioteczny w Borówkach,
 • Filia w B??dowej Tyczy?skiej,
 • Filia w Woli Rafa?owskiej,
 • Filia w Zabratówce.

Biblioteka prowadzi gospodark? finansow? na zasadach okre?lonych
w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej.Dzie? Matki

Podstaw? gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmuj?cy przychody i koszty niezb?dne na jej dzia?alno??.

Przychodami Biblioteki s?:

 • wp?ywy z dotacji bud?etowej organizatora,
 • wp?ywy ze ?rodków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie zbiorów, udost?pnianie je czytelnikom oraz prowadzenie dzia?alno?ci informacyjnej.

Oto jak przedstawia si? sytuacja zakupu ksi?gozbiorów i wypo?ycze? w roku 2008.

W roku 2008 wpisano do inwentarzy ksi?gozbioru 1812 woluminów:

 • ze ?rodków dotacji organizatora 1070 egz. za kwot? 21461,48 z?,
 • z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w Warszawie zakupiono 666 egz. ksi??ek za kwot? 11 000 z?, Otrzymano w darze 36 egz. za udzia? w akcji „Czas na czytanie ksi??ka wzbogaca” za kwot? 1066 z? oraz 40 egz. otrzymano w darze od osób prywatnych.

Wszystkie nabytki zosta?y opracowane formalnie i rzeczowo i wpisane do ksi?g inwentarzowych

Stan ksi?gozbioru w ca?ej gminie wynosi 42974 wol.

W Gminnej Bibliotece Publicznej znajduje si? 20414 woluminów.

W filii GBP w B??dowej Tycz. 8160.

W filii GBP w Woli Rafa?owskiej 11479.

W filii GBP w Zabratówce 2921.M?odzie? z Woli Rafa?owskiej z uwitymi 
przez siebie wie?cami Zielna

Zbiory biblioteczne uzupe?niane s? systematycznie w nowo?ci wydawnicze o pozycje poszukiwane przez czytelników a zw?aszcza m?odzie? ucz?c? si? i studiuj?c?.

Czytelnicy bibliotek to dzieci, m?odzie? i doro?li.

W minionym roku Biblioteki zarejestrowa?y i obs?ugiwa?y 1281 czytelników i wypo?yczy?y 20246 woluminów.

Z tego w GBP w Chmielniku - 780 czytelników - wypo?yczono 11717 wol.

Filia GBP w B??dowej Tycz. - 145 czytelników - 1274 wol.

Filia GBP w Woli Rafa?owskiej 198 czytelników - 43316 wol.

Filia GBP w Zabratówce 158 czytelników - 3939 wol.

Udzielono 2402 informacji internetowych i 701 informacji bibliotecznych.

Czytelnicy, których obs?ugujemy poszukuj? nowo?ci wydawniczych.

Du?ym zainteresowaniem cieszy si? literatura popularnonaukowa, zw?aszcza z dziedziny ekonomii, prawa, zarz?dzania i psychologii. Bardzo poszukiwana jest literatura regionalna, zw?aszcza materia?y dotycz?ce Doliny Strugu, której poszukuj? studenci pisz?cy prace licencjackie i magisterskie na w/w temat.Najm?odsza grupa zespo?u Chmielnickie
K?osy podczas wyst?pu

Posiadamy niewiele literatury w j?zyku angielskim, któr? równie? jest zainteresowana coraz liczniejsza grupa czytelników.

Wszystkie biblioteki w naszej Gminie s? wyposa?one w komputery z bezp?atnym dost?pem do Internetu dla czytelników. GBP posiada 3 komputery dla potrzeb biblioteki, w tym 1 s?u??cy do komputerowego opracowywania ksi?gozbiorów dla GBP i filii oraz 3 zestawy komputerowe z dost?pem do Internetu udost?pniane czytelnikom. Komputery s? wykorzystywane przez m?odzie? ucz?c? si? i studiuj?c?.

Trzy zestawy komputerowe posiada równie? filia w Woli Rafa?owskiej.

Po jednym zestawie komputerowym posiadaj? Filie w B??dowej Tyczy?skiej i Zabratówce. W zestaw komputerowy z bezp?atnym dost?pem do Internetu wyposa?ony jest równie? punkt biblioteczny w Borówkach.Spotkanie z pisark?

Ze wzgl?du na brak nak?adów finansowych nie planuje si? w najbli?szym czasie komputeryzacji filii bibliotecznych. Stan techniczny posiadanych komputerów jest niezadowalaj?cy. Coraz cz??ciej zdarzaj? si? awarie komputerów dost?pnych dla czytelników.

Remonty i zakupy wyposa?enia:

W ubieg?ym roku wykonano wymian? drzwi wej?ciowych do GBP w Chmielniku oraz do filii w Woli Rafa?owskiej, wykonano wylewki, po?o?ono p?ytki pod?ogowe w filii w Woli Rafa?owskiej.

 


?wi?to Gminy Chmielnik 2008

Zakupiono szafy do ksi?gozbioru podr?cznego do filii w Zabratówce.

Gminna Biblioteka zatrudnia obecnie 8 pracowników – 7 bibliotekarzy w wymiarze 4 ¼ etatu (w tym jedna osoba na urlopie wychowawczym), ksi?gow? w wym. ¼ etatu i sprz?taczk? w wym. ½ etatu.

Wszyscy pracownicy posiadaj? wykszta?cenie odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

Pracownicy bior? udzia? w ró?nego rodzaju szkoleniach adresowanych do bibliotekarzy.

Najciekawsze formy pracy z czytelnikami, imprezy ?rodowiskowe zorganizowane w roku 2008:

 • Zabawy prowadzone z dzie?mi w czasie ferii i wakacji, gry i zabawy zagadki, inscenizacje, zaj?cia plastyczne, wystawy prac wykonanych przez dzieci.
 • Ca?oroczne wystawki ksi??ek zwi?zanych ze ?wi?tami kalendarzowymi.
 • Imprezy ?rodowiskowe: Dzie? Matki, Dzie? Dziecka, Andrzejki, Miko?ajki.
 • Kultywowanie tradycji ludowych, np. Wicie wie?ca do?ynkowego.
 • Przegl?dy poezji.
 • Konkursy: Na najpi?kniejsz? palm?, kartk? i pisank? wielkanocn?.
 • Akcje czytelnicze np. Pole? ksi??k?.
 • Akcje zbieranie makulatury, zbieranie plastikowych nakr?tek.
 • Spotkanie z Pisarzem: El?bieta Wojnarowska, Ewa Nowak.
 • Akcja Ca?a Polska Czyta Dzieciom: spotkania z dzie?mi z klas I, II, III oraz z dzie?mi z przedszkola. Programy poetycko-muzyczne.
 • Spotkania integracyjne dla mieszka?ców wsi: Wigilia dla Samotnych.
 • Pogadanki na temat zdrowego od?ywiania.

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej dzia?aj? zespo?y: dzieci?cy zespó? ludowy Chmielnickie K?osy i zespó? Górzanie. Zespo?y wielokrotnie reprezentowa?y nasza gmin? w ró?nego rodzaju konkursach i przegl?dach.Warsztaty w bibliotece

W tym roku zespó? Górzanie wzi?? udzia? m.in. w nast?puj?cych konkursach i przegl?dach:

 • Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie.
 • VII Podkarpacki Festiwal Seniorów Boguchwale.
 • Wojewódzki Przegl?d Wiejskich Zespo?ów ?piewaczych w Tyczynie.
 • Festiwal Kwiatów Albigowa.
 • Agrobieszczady 2008 w Lesku.
 • Udzia? w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”.

Zespó? Chmielnickie K?osy wzi?? udzia? w: VII przegl?dzie dzieci?cych i m?odzie?owych zespo?ów tanecznych Pasikonik 2008 oraz w przegl?dzie ma?ych form tanecznych w G?ogowie.

Praca biblioteki w ubieg?ym roku przebiega?a pod has?em „Biblioteka miejscem spotka?”. My?l?, ?e to bardzo trafne has?o. Nasza biblioteka jest takim miejscem. Spotykamy si? nie tylko podczas organizacji wielu konkursów, imprez spotka? z pisarzami, ale codzienne odwiedziny naszych czytelników traktujemy jako spotkanie. Po?wi?camy czas na rozmow? ze starszymi czytelnikami, dla których wypo?yczenie ksi??ki jest pretekstem do wyj?cia z domu.

W bibliotece dzieci i m?odzie? spotykaj? si? po lekcjach oczekuj?c na odjazd autobusów i sp?dzaj? popo?udnie jak w ?wietlicy: rozmawiaj?, przegl?daj? pras?, odrabiaj? lekcje. Bardzo nas to cieszy, ?e popo?udniami czytelnia jest pe?na roze?mianej i rozgadanej m?odzie?y. Niejednokrotnie zdarza si? te?, go?ci? ca?kiem ma?ych mieszka?ców naszej gminy, którzy jeszcze nie ucz?szczaj? do szko?y ale bardzo ch?tnie przychodz? z rodzicami poogl?da? i po?yczy? bajeczki lub te? .. czekaj? u nas na mam?, która posz?a do lekarza lub robi zakupy.Zespó? Górzanie w czasie wyst?pu

Chcieliby?my, aby wspó?czesna biblioteka nie pe?ni?a tylko tradycyjnie przypisywane jej funkcji gromadzenia, opracowania i udost?pniania zbiorów, ale, aby sta?a si? miejscem prezentacji twórczo?ci artystycznej, edukacji, doradztwa, rozwoju zainteresowa?, czyli przyjaznym miejscem spotka? ró?nych osób, niekoniecznie czytelników. Chcemy, by nasza biblioteka sta?a si? miejscem t?tni?cym ?yciem kulturalnym i wyzwalaj?cym w m?odym cz?owieku ch?? si?gania po ksi??ki poprzez organizowane konkursy i spotkania autorskie; by by?a miejscem wymiany do?wiadcze?, zabawy sprawiaj?cej przyjemno??, rozwi?zywania trudnego problemu, wreszcie modnym i przyjaznym dla miejscowej ludno?ci miejscem spotka?, gdzie mo?na pozna? nowe twarze i znale?? przyjació?.

Zapraszamy do biblioteki !!


Beata Wojnarowicz-Hondz