Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2009

Informacje o aktualnych przetargach 


WÓJT GMINY CHMIELNIK

dzia?aj?c na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (t. j. Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz § 6 ust. 1 Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze?nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa? na zbycie nieruchomo?ci og?asza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzeda? nw nieruchomo?ci w dniu 29 kwietnia 2009 r. o godz. 1000 /Urz?d Gminy w Chmielniku - sala posiedze?/.

 

Lp.

Jednostka ewidencyjna /gmina/

Obr?b
/wie?/

Nr dzia?ki

Nr KW

Powierzchnia
dzia?ki /ha/

Cena
wywo?awcza
w z?

Wadium
w z?

Minimalne post?pienie
w z?

1.

Chmielnik

B??dowa Tyczy?ska

143/4

43079

0,9663

18 622

2 000

190

2.

Chmielnik

Zabratówka

912/2

25260

0,4019

6 924

700

70

1.         Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowa? i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik:
poz. 1 - brak planu, w Studium teren wy??czony z zabudowy i cz??ciowo osuwiskowy;
poz. 2 - brak planu, w Studium teren wy??czony z zabudowy.

2.         Warunki p?atno?ci - jednorazowo przed zawarciem umowy sprzeda?y.

3.         Warunkiem przyst?pienia do przetargu jest wp?acenie wadium na konto: Bank Spó?dzielczy w Tyczynie O/Chmielnik nr 97916410182002200009410007 do dnia 23 kwietnia 2009 r. oraz okazanie w dniu przetargu dowodu wp?aty wadium, dowodu to?samo?ci, pe?nomocnictwa w przypadku osób prawnych.

4.         Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- ?aden z uczestników przetargu nie zg?osi? post?pienia ponad cen? wywo?awcz?,
- osoba wy?oniona jako nabywca nie przyst?pi do zawarcia umowy w ustalonym terminie.

5.         Uczestnicy przetargu zobowi?zani s? do zapoznania si? przed przetargiem z po?o?eniem, zagospodarowaniem, granicami i stanem prawnym nieruchomo?ci.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce przetargu mo?na uzyska? w siedzibie Urz?du Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 017 22 96 605 w godz. od 715 do 1515.

Og?oszenie umieszcza si? na tablicy og?osze? i stronie internetowej Urz?du Gminy w Chmielniku w dniach 16.03.2009 r. – 29.04.2009 r.

 

 


 

 

RD.341/05/09

Chmielnik, 2009-04-02

 

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: post?powania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RD.341/05/09. Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi gminnej nr 108265 R klasy D Zabratówka – Handzlówka km 0+995 do 1+470 – I etap”

Miejsce i termin sk?adania ofert:

Oferty nale?y sk?ada? do dnia: 28-04-2009 r. do godz. 9.00 w siedzibie zamawiaj?cego
Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
36-016 Chmielnik
Pokój nr 23

Pe?na tre?? og?oszenia na stronie www.bip.chmielnik.pl

 


 

Informacje o warunkach zamówie? zamieszczone s? na stronie internetowej:
www.bip.chmielnik.pl