Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2009

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Sierpie? 2009 Nr 2/2009
Pierwsza strona

 

 

 

 
12 lipca, ju? po raz czwarty odby? si? festyn rodzinny z okazji ?wi?ta Gminy Chmielnik. Pogoda i go?cie dopisali, atrakcji nie brakowa?o wi?c imprez? mo?na nazwa? udan?. Program artystyczny rozpocz?? zespó? Górzanie, a nast?pnie mogli?my pos?ucha? s?ynnych przebojów w wykonaniu Edyty Czarnik, absolwentki Gimnazjum Samorz?dowego, która kszta?ci swój g?os w Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Na swoim koncie ma ju? wiele sukcesów. W tym roku podczas Carpathia Festival bra?a udzia? w spektaklu wokalno-tanecznym Let ‘s twist again.
W NUMERZE:
 • ?wi?to Gminy Chmielnik  str. 1

URZ?D GMINY INFORMUJE  str. 2

 • SESJE RADY GMINY CHMIELNIK  str. 2
 • Inwestycje drogowe  str. 3
 • Burze i ich skutki  str. 3

O?WIATA I KULTURA  str. 4

 • 10 lat Gimnazjum w Chmielniku – tak niewiele i tak du?o (gar?? wspomnie?)  str. 4
 • Pracowity rok…  str. 5
 • Wy?piewali I miejsce  str. 6
 • Medal dla Gimnazjum w Chmielniku  str. 6
 • ?wi?ty Maksymilian Maria Kolbe Patronem chmielnickiej Trójki  str. 7
 • MA?Y MO?E WI?CEJ !!!- b??dowskie sukcesy na koniec roku szkolnego  str. 9
 • Wiem! Umiem! Potrafi?! – sukces zaczyna si? w przedszkolu!!! – kilka s?ów podsumowania projektu NA DOBRY POCZATEK Fundacji BGK Jana Kantego Steczkowskiego  str. 10
 • Niech ?yj? w wakacje!!!  str. 10
 • Warsztaty metod? twórczej aktywizacji  str. 12
 • Nowo?ci w bibliotece  str. 13

GOPS W CHMIELNIKU  str. 14

 • UCZE? NA WSI   str. 14
 • Informacja o realizacji programu pilota?owego pn. „Ucze? na wsi”  str. 14
 • Pomoc ?ywno?ciowa dla mieszka?ców Gminy  str. 15
 • Fundusz alimentacyjny na okres ?wiadczeniowy 2009/2010  str. 15
 • Czas na aktywno?? w gminie Chmielnik  str. 15
 • ?wietlica Socjoterapeutyczna  str. 16

KRONIKA SPORTOWA  str. 16

 • Turniej pi?karski o Puchar Wójta  str. 16
Do pobrania:

Wie?? Gminna Nr 2/2009
 

Wie?? Gminna z Chmielnika 


Nr 2/2009 Sierpie?
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<2009_2.pdf2009_2.pdf (9,35 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) - redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec