Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2009Inwestycje drogowe W ostatnich miesi?cach bie??cego roku wy?oniono wykonawców najwa?niejszych przedsi?wzi?? drogowych w naszej gminie. Wi?cej ...


W ostatnich miesi?cach bie??cego roku wy?oniono wykonawców najwa?niejszych przedsi?wzi?? drogowych w naszej gminie:

  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108261 R „Tomaszówka” km 0+000 do 1+662 w Woli Rafa?owskiej”. Najkorzystniejsz? ofert? z?o?y?a firma: Podkarpackie Przedsi?biorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Ma?a 17A, 36-060 G?ogów M?p. Warto?? zamówienia wynosi 680 957,77 z? (brutto).
  • Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 108252 R klasy D Lisi K?t – Bucznik – S?ocina (odcinek tzw. „Niedybrze”) km 0+000 do 1+120 w Chmielniku”. Najkorzystniejsz? ofert? z?o?y?a firma: Miejskie Przedsi?biorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Warto?? zamówienia wynosi 363 700,35 z? (brutto).
  • Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi gminnej nr 108265 R klasy D Zabratówka – Handzlówka km 0+995 do 1+470 – I etap”. Najkorzystniejsz? ofert? z?o?y?a firma: Podkarpackie Przedsi?biorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Ma?a 17A, 36-060 G?ogów M?p. Warto?? zamówienia wynosi 186 668,94 z? (brutto).
  • Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi gminnej klasy D Borówki – Brzezówka km 0+000 do 0+500 – I etap”. Najkorzystniejsz? ofert? z?o?y?a firma: Przedsi?biorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. 36-060 G?ogów M?p., Rudna Ma?a 47b. Warto?? zamówienia wynosi 163 860,48 z? (brutto).
  • Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi gminnej nr 108265 R klasy D Zabratówka – Handzlówka km 1+470 do 1+690 – II etap”. Najkorzystniejsz? ofert? z?o?y?a firma: Przedsi?biorstwo Budowy Dróg i Mostów w Le?ajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Le?ajsk. Warto?? zamówienia wynosi 104 136,99 z? (brutto).

Zakres prac na w/w drogach ma obejmowa?: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa ?amanego, wykonanie robót ziemnych obejmuj?cych odmulenie rowów, wykonanie poboczy gruntowych oraz wymiana istniej?cych przepustów oraz odcinkowe umocnienie rowów ?ciekami betonowymi. Realizacja czterech ostatnich zada? jest wspó?finansowana z rezerwy celowej bud?etu pa?stwa przeznaczonej na przeciwdzia?anie skutkom kl?ski ?ywio?owych lub ich usuwanie. Na drogach „Tomaszówka” i „Niedybrze” prace przy modernizacji nawierzchni ju? trwaj?.

W miesi?cach maju i czerwcu rozdysponowano miedzy poszczególne so?ectwa 560 ton kruszywa przeprowadzaj?c cz?stkowe naprawy dróg ?wirowych. W ostatnich tygodniach przyst?piono równie? do prac ziemnych na drogach gminnych (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, itp.). Prace z wykorzystaniem koparki b?d? kontynuowane w najbli?szym czasie.

Trwaj? prace przy modernizacji dróg wewn?trznych w Chmielniku o nr ew. dz. 2769 i 2706 (tzw. „Zaganianka” i „Pa?skie”). Wykonawc? zamówienia jest FIRMA US?UGOWO-HANDLOWA, PISZCZ GRZEGORZ,
36-030 B?a?owa, B?a?owa Dolna 201a. Warto?? zamówienia wynios?a 75 421,99 z? (brutto). Prace obejmuj? wykonanie podbudowy z ?upka kamiennego wraz z jego zaklinowaniem mieszank? kamienn?. Inwestycja wspó?finansowana jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W okresie wakacyjnym planuje si? rozpocz?cie procedury zmierzaj?cej do przebudowy drogi Chmielnik – Bucznik i odcinka drogi Chmielnik – Nyklówka. Przewiduje si? równie? wymian? drewnianej nawierzchni dwóch mostów w Chmielniku i B??dowej Tyczy?skiej. Pomimo ograniczonych mo?liwo?ci finansowych nadal b?d? prowadzone bie??ce naprawy na drogach gminnych obejmuj?ce odbudow? zniszczonej nawierzchni i wymian? uszkodzonych przepustów.

 

Marek Czarnota