Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2009Burze i ich skutki 


Czerwcowe gwa?towne burze i towarzysz?ce im obfite opady deszczu spowodowa?y liczne szkody w infrastrukturze technicznej na terenie gminy. Uszkodzone zosta?y zw?aszcza nawierzchnie dróg, ale tak?e most w ci?gu drogi gminnej Zabratówka „Wie?” B??dowa Tyczy?ska i budynek Szko?y Podstawowej w B??dowej Tyczy?skiej, w którym woda dosta?a si? do piwnic, hydroforni i kot?owni uszkadzaj?c pod?ogi, media, elewacj? wewn?trzn? i zewn?trzn?. Szkody zg?oszono do Wydzia?u Bezpiecze?stwa i Zarz?dzania Kryzysowego Podkarpackiego Urz?du Wojewódzkiego w Rzeszowie w celu przyznania ?rodków na usuwanie szkód popowodziowych. Po weryfikacji dokonanej w dniu 14.07.2009 r. szkody oszacowano na ??czn? kwot? 1 228 000,00 z?.

 

Agnieszka Czarnota