Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2009


1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Pa?dziernik 2009 Nr 3/2009
Pierwsza strona
Rozpocz?cie realizacji przedsi?wzi?cia „Zagospodarowanie centrum miejscowo?ci poprzez remont chodnika w ci?gu drogi powiatowej w Chmielniku”

 

  

We wrze?niu rozpocz?to prace przy realizacji najwi?kszej inwestycji drogowej w gminie „Zagospodarowanie centrum miejscowo?ci poprzez remont chodnika w ci?gu drogi powiatowej w Chmielniku”.

Projekt jest drugim etapem realizacji planu zagospodarowania centrum miejscowo?ci Chmielnik. W pierwszym etapie przebudowano teren wokó? boiska sportowego gdzie wykonano ogólnodost?pny plac zabaw, o?wietlenie, chodnik wzd?u? boiska, urz?dzono tereny zielone oraz wykonano drog? dojazdow? do boiska.

Drugi etap, który obejmuje niniejsze zadanie przewiduje wykonanie chodnika wzd?u? drogi powiatowej nr 1400 R Kielnarowa – Chmielnik – Zabratówka.

Na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie g?ównym inwestorem w/w przedsi?wzi?cia zosta?a Gmina Chmielnik.

Inwestycja usytuowana b?dzie w miejscowo?ci Chmielnik w ci?gu drogi powiatowej i obejmie odcinek o d?ugo?ci 984 m (od Domu Ludowego do skrzy?owania w kierunku Lisiego K?ta).

Zadanie obejmuje: u?o?enie nawierzchni pobocza z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej wraz z obramowaniem kraw??nikiem i obrze?em betonowym, utwardzenie zjazdów oraz odwodnienie pobocza poprzez zakrycie rowu i u?o?enie ?cieków betonowych.

Przedsi?wzi?cie uzyska?o akceptacj? Zarz?du Województwa Podkarpackiego i jego wykonanie b?dzie wspó?finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dzia?anie „Odnowa i rozwój wsi”.

 
Marek Czarnota
W NUMERZE:

URZ?D GMINY INFORMUJE  str. 2

 • Rozpocz?cie realizacji przedsi?wzi?cia „Zagospodarowanie centrum miejscowo?ci poprzez remont chodnika w ci?gu drogi powiatowej w Chmielniku”  str. 1

 • SESJE RADY GMINY CHMIELNIK str. 2

 • Przypominamy przedsi?biorcom – zmiana klasyfikacji PKD str. 3

 • Gmina Chmielnik na I Mi?dzynarodowych Dniach Promocji i Wspó?pracy Powiatu Rzeszowskiego str. 3

 • Co by by?o, gdyby…?  str. 4

 • Nieruchomo?ci str. 4

 • Inwestycje i remonty gminne str. 5

 • Remonty dróg powiatowych str. 5

 • Gmina Chmielnik laureatem str. 5

 • Inwestycje drogowe  str. 5

 • Nowa Jako?? Pracy w Podkarpackich Samorz?dach  str. 6

O?WIATA I KULTURA  str.  7

 • Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku  str. 7

 • Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku  str. 9

 • PATRZE? OCZAMI DZIECKA, czyli o poczynaniach przedszkolnych w chmielnickiej Trójce  str. 10

 • T?czowe Przedszkole  str. 11

 • ?wi?to Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryii Panny (15 sierpnia)  str. 12

 • Program Rozwoju Bibliotek  str. 13

 • Nowo?ci w bibliotece  str. 14

GOPS W CHMIELNIKU  str.  15

 • ?wiadczenia rodzinne  str. 15

 • Pomoc Spo?eczna  str. 15

 • ?wietlica Socjoterapeutyczna  str. 15

OG?OSZENIA str. 16

 • Remont budynków domów ludowych str. 16
Do pobrania:

Wie?? Gminna 3/2009)
 

Wie?? Gminna z Chmielnika 


Nr 3/2009 Pa?dziernik
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<2009_3.pdf2009_3.pdf (9,35 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) - redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec