Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2009?wiadczenia rodzinne  


Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku przypomina, ?e trwa przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do ?wiadcze? rodzinnych na okres zasi?kowy 2009/2010 trwaj?cy od 2009-11-01 do 2010-10-31. Wype?nione wnioski wraz z kompletem dokumentów nale?y sk?ada? w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej
w Chmielniku w godz. od 7.15 do 15.15.

Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? dzwoni?c pod numer telefonu (017) 22 96 603.

Nadmienia si?, ?e zgodnie z Rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie wysoko?ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz?cej si? stanowi?cych podstaw? do ubiegania si? o zasi?ek rodzinny oraz wysoko?ci ?wiadcze? rodzinnych od 1 listopada 2009 roku podwy?szona b?dzie kwota zasi?ku rodzinnego do wysoko?ci miesi?cznie:

  • 68 z? na dziecko w wieku do uko?czenia 5 lat,
  • 91 z? na dziecko w wieku powy?ej 5 roku ?ycia do uko?czenia 18 lat,
  • 98 z? na dziecko powy?ej 18 roku ?ycia do uko?czenia 24 lat.

Podwy?szona zostaje równie? kwota ?wiadczenia piel?gnacyjnego do wysoko?ci 520 z? miesi?cznie.

Wysoko?? kryteriów dochodowych uprawniaj?cych do ?wiadcze? rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie, tzn. 504 z? na osob? w rodzinie, a w przypadku gdy cz?onkiem rodziny jest dziecko legitymuj?ce si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci 583 z? na osob? w rodzinie.

Wysoko?? dodatków do zasi?ku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytu?u urodzenia si? dziecka oraz zasi?ku piel?gnacyjnego pozostaje bez zmian.

W dniu 23 wrze?nia 2009 roku ukaza?o si? obwieszczenie Prezesa G?ównego Urz?du Statystycznego w sprawie wysoko?ci przeci?tnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 roku.

Zgodnie z tre?ci? obwieszczenia dochód ten w 2008 roku wyniós? 2056 z?, tj. 171,33 z? miesi?cznie.


Maria Sroka