Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2009Pomoc Spo?eczna 


Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych ?wiadcze? pieni??nych z pomocy spo?ecznej zgodnie z Rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot ?wiadcze? pieni??nych z pomocy spo?ecznej, które wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2009 roku - nie ulegaj? zmianie i pozostaj? na dotychczasowym poziomie:

 1. Kryterium dochodowe wynosi:
  a) dla osoby samotnie gospodaruj?cej - 477 z?,
  b) dla osoby w rodzinie - 351 z?.
 2. Kwoty ?wiadcze? z pomocy spo?ecznej wynosz?:
  a) maksymalna kwota zasi?ku sta?ego - 444 z?,
  b) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 207 z?,
  c) kwota w wysoko?ci 1 647 z? stanowi podstaw? do ustalenia pomocy;
  – pieni??nej na cz??ciowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zast?pczej,
  – pieni??nej na usamodzielnienie,
  – na kontynuowanie nauki,
  – na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
  d) minimalna kwota ?wiadczenia pieni??nego na utrzymanie i pokrycie wydatków zwi?zanych z nauk? j?zyka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod?cy lub ochron? uzupe?niaj?c? - 446 z?,
  e) maksymalna kwota ?wiadczenia pieni??nego na trzymanie i pokrycie wydatków zwi?zanych z nauk? j?zyka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod?cy lub ochron? uzupe?niaj?c? - 1 175 z?.

Alicja Kr?cid?o