Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2009?wietlica Socjoterapeutyczna 


Witamy Szanownych Czytelników. Chcieliby?my podzieli? si? z Pa?stwem prze?yciami, których do?wiadczyli?my w kilku ostatnich miesi?cach. Otó? jak ka?dy z nas wie, s? dni pe?ne rado?ci, szcz??cia i uniesie? - tak te? by?o w pa?dzierniku, gdy organizowali?my jesienny konkurs plastyczny. Ale s? te? inne – pe?ne zadumy i smutku – taki w?a?nie by? dzie? 2 listopada b.r., gdy udali?my si? wraz z wychowawc? na cmentarz, aby w ciszy i zadumie odmówi? modlitw? za wszystkich tych, których ju? nie ma w?ród nas. To by?o wa?ne dla nas wyj?cie. Z kolei weso?ym wydarzeniem by? dla nas „Dzie? Pracownika Socjalnego” – 21 listopada. Specjalnie dla naszych lubianych i szanowanych Pa? z Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku przygotowali?my krótkie przedstawienie teatralne i pi?kne kreponowe storczyki. (Jak wiemy bardziej cieszy dawanie ani?eli branie). W grudniu pr??nie przygotowywali?my si? do ?wietlicowej Wigilii i nadchodz?cych ?wi?t - malowali?my gipsowe anio?ki, stroili?my choink?, robili?my okoliczno?ciowe kartki i pachn?ce stroiki. Prowadzili?my równie? próby do przedstawienia jase?kowego, którego premiera odby?a si? 18 grudnia podczas uroczystego spotkania op?atkowego dla osób starszych z udzia?em zaproszonych go?ci. Korzystaj?c z okazji chcieliby?my z?o?y? Pa?stwu najserdeczniejsze ?yczenia ciep?ych, spokojnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia i Szcz??liwego Nowego 2010 Roku.

 

Wychowankowie i wychowawca
?wietlicy Socjoterapeutycznej
w Chmielniku