Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2010„Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty..” 


S?owami znanej piosenki wykonywanej przez niezapomnianego Marka Grechut? pozdrawiam czytelników „Wie?ci Gminnej”.

Serce si? raduje, gdy prawdziw? wiosn? czuje, po d?ugiej, prawdziwej zimie (wyj?tkowo d?ugiej, ?nie?nej i niekiedy mro?nej) wszyscy t?sknie jej wygl?dali?my.

Przysz?a wyj?tkowo punktualnie i od razu pozwoli?a cieszy? si? jej niepospolit? aur?.

Pierwsze dni wiosny w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego up?yn??y zgodnie z kilkuletni? ju? tradycj? na spotkaniu z literatur? blisk? dzieciom. W tym roku by?a to powie?? przygodowa i podró?nicza Alfreda Szklarskiego otwieraj?ca cykl o Tomku Wilkowskim czyli „Tomek w krainie kangurów”. Spotkania te by?y zarazem podsumowaniem pracy nad lektur? w klasach 4-6 i trzeba przyzna?, ?e taki model pracy nad d?u?szym utworem literackim sprawdza si? i warto go upowszechnia?.

Jego niew?tpliw? zalet? jest to, ?e ma charakter mi?dzypokoleniowy. Podró? Tomka do Australii i po antypodach stwarza naturalna okazj? do tworzenia ró?norodnych projektów zwi?zanych z lektur?, których zakres obejmuje m.in. ró?norodne formy wypowiedzi literackiej, ale i plastycznej, historie tego kontynentu, ale i jego wspó?czesno??. W sposób naturalny m?odzie? ma bli?szy kontakt z map?, uczy si? j? czyta?, oblicza? odleg?o?ci (pos?uguj?c si? w tym celu skal? mapy) itp.

Praca nad t? lektur? (i w ogóle nad powie?ciami tego cyklu) daje te? spore mo?liwo?ci w zakresie kszta?cenia patriotycznego, co wydaje si? warto?ci? szczególnie dzisiaj nie do przecenienia.

Jeden z projektów klasowych obejmowa? t? problematyk?, a by? zatytu?owany „?lady polsko?ci w Australii”.

Powitanie wiosny w naszej szkole od kilku lat ?yczliwie wspomaga Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku.

Wspólnie mamy na uwadze trosk? o rozwój czytelnictwa w?ród dzieci, które w dobie Internetu, czytaj? mniej, a ich wyobra?nie coraz rzadziej kszta?tuje ksi??ka. Dlatego w przysz?ym ju? roku zamierzamy powita? wiosn? z ksi??k? takiego pisarza, który pisa? zarówno dla ma?ych jak i starszych dzieci. Dzi?ki temu, w??czymy w to wiosenne spotkanie z ksi??k? ca?? spo?eczno?? szkoln?.

Wiosna przynosi tak?e dzie?, który cz?sto wspominamy z u?miechem, chocia? niekiedy ??cz? si? z nim wspomnienia niekoniecznie mi?e. To 1 kwietnia Prima Aprilis dzie? ?artów i dowcipów. Pozwólcie drodzy czytelnicy, ?e przytocz? kilka dowcipnych tekstów uczniowskich zamieszczonych w kalendarzu „Vigo” by pozosta? wiernym tradycji:

„Kury w zimie znosz? zawsze dro?sze jajka”,

„Ch?op powoli bronowa?, bo kamienie wchodzi?y mu w z?by”,

„Krowa ma cztery ?apy, które si?gaj? do ziemi”,

„Mój ojciec jest uczulony na sier?? psa, a ja na rzemie?”,

„Regeneracja jest to odbudowa tylnej cz??ci cia?a”

Wiosna to czas, w którym wszystko po zimie budzi si? do ?ycia. W tym czasie obchodzimy Wielkanoc, najwa?niejsze ?wi?ta ko?cio?a katolickiego, które uzmys?awiaj? wiernym, ?e „Chrystus zmartwychwsta?, zmartwychwsta? prawdziwie”.

W tym roku w Wielki Pi?tek b?dziemy wspomina? 5 rocznic? ?mierci wielkiego Polaka Papie?a Jana Paw?a II, który zmieni? oblicze Ziemi tak?e tej (polskiej) ziemi o której pisa? tak: „Ziemia trudnej jedno?ci. Ziemia ludzi szukaj?cych w?asnych dróg (…) Ziemia na koniec rozdarta przez ci?g prawie sze?ciu pokole? na mapach ?wiata! a jak?e? w losach swych synów. Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków jak ?adna.” Ko?cz?c tekst
?ycz? drogim Czytelnikom radosnych ?wiat Wielkiej Nocy,
a tegorocznym absolwentom szkó? podstawowych przys?owiowego po?amania pióra na sprawdzianie na zako?czenie
szko?y podstawowej, który b?d? pisa? 8 kwietnia br.

Powodzenia!!!

 

Andrzej Pieczonka
SP Wola Rafa?owska