Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2010

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podj?to nast?puj?ce uchwa?y:

SESJA XLI

 1. UCHWA?A NR XLI/312/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie przekazania pomieszcze? w u?yczenie jednostkom Ochotniczych Stra?y Po?arnych.
 2. UCHWA?A NR XLI/313/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w podziale Gminy Chmielnik na okr?gi wyborcze.
 3. UCHWA?A NR XLI/314/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia d?ugoterminowego kredytu w Banku Spó?dzielczym w Tyczynie z przeznaczeniem na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? zwi?zanych z wykonywaniem zada? inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy w roku 2010.
 4. UCHWA?A NR XLI/315/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany bud?etu i zmiany w bud?ecie Gminy Chmielnik na 2010 rok.
 5. UCHWA?A NR XLI/316/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwa?y Nr XXXVIII/287/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia IV zmiany Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik
 6. UCHWA?A NR XLI/317/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwa?y Nr XXXVIII/288/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2010 terenu po?o?onego przy drodze gminnej Wola Rafa?owska – Przys?opy w miejscowo?ci Wola Rafa?owska przy granicy wsi Chmielnik.

SESJA XLII

 1. UCHWA?A NR XLII/318/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwa?y Nr XLI/312/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie przekazania pomieszcze? w u?yczenie jednostkom Ochotniczych Stra?y Po?arnych.
 2. UCHWA?A NR XLII/319/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie upowa?nienia Wójta Gminy Chmielnik do podpisania umowy w sprawie okre?lenia szczegó?owych zasad wspó?pracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Spo?ecze?stwa informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 3. UCHWA?A NR XLII/320/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesie? na obszarze Gminy Chmielnik.
 4. UCHWA?A NR XLII/321/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo?ci Chmielnik na lata 2008 - 2015.
 5. UCHWA?A NR XLII/322/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo?ci Wola Rafa?owska na lata 2008 - 2017.
 6. UCHWA?A NR XLII/323/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zamiaru realizacji inwestycji pn. „Budowa ogólnodost?pnego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczn? nawierzchni? przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku”.
 7. UCHWA?A NR XLII/324/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego, ogólnodost?pnego usytuowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku.
 8. UCHWA?A NR XLII/325/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Chmielnik na lata 2010-2012.
 9. UCHWA?A NR XLII/326/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie szczegó?owych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozk?adania na raty nale?no?ci pieni??nych o charakterze cywilno-prawnym Gminy Chmielnik i jej jednostek podleg?ych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 10. UCHWA?A NR XLII/327/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie okre?lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud?etu Gminy Chmielnik oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I pó?rocze.
 11. UCHWA?A NR XLII/327/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zmiany bud?etu i zmiany w bud?ecie Gminy Chmielnik na 2010 rok.


Tre?? wszystkich uchwa?y dost?pna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwa?y.

Adam Tereszkiewicz