Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2010

Zako?czenie realizacji inwestycji "Remont drogi gminnej nr 108266R B??dowa Tyczy?ska - Krzywa - Zabratówka" W czerwcu bie??cego roku zako?czono realizacj? najwi?kszej w historii inwestycji obejmuj?cej remont i przebudow? dróg gminnych (...)


W czerwcu bie??cego roku zako?czono realizacj? najwi?kszej w historii inwestycji obejmuj?cej remont i przebudow? dróg gminnych. Na remont drogi Gmina Chmielnik uzyska?a dotacje w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysoko?ci 647 200 z?. Koszt realizacji ca?ego zadania wyniós? 1 294 590 z?.

Projekt remontu przyj?? nast?puj?ce parametry drogi:

  • droga klasy D, kategoria ruchu KR2,
  • obci??enie 100kN/o?,
  • szeroko?? jezdni od 4 m do 5 m,
  • szeroko?? ci?gu pieszego (chodnika) - 1,5 m.

W celu zapewnienia bezpiecze?stwa u?ytkownikom drogi gminnej zaprojektowano wzmocnienie jej konstrukcji, poszerzenie, budow? chodnika z odcinkowym zakryciem rowu w miejscach zabudowy i k. O?rodka Zdrowia oraz zabezpieczenie przepustów i wysokich skarp barierami energoch?onnymi.

Wykonano nawierzchni? drogi o konstrukcji;

  • warstwa ?cieralna z betonu asfaltowego gr 4 cm KR2,
  • warstwa wi???ca z betonu asfaltowego gr. 6 cm KR2,
  • podbudowa z kruszywa ?amanego o gr 15 cm.

Nawierzchnia bitumiczna zapewnia trwa?o?? i odporno?? na wody opadowe, a jednocze?nie zwi?ksza jej no?no?? i komfort jazdy.

Remont drogi pozwoli? na swobodny ruch pojazdów (w tym pojazdów ci??kich) oraz bezpieczny ruch pieszych w obu kierunkach. Oddana do u?ytku droga ma du?e znaczenie dla komunikacji na terenie gminy z uwagi na po??czenie drogi wojewódzkiej ?a?cut – Dynów z drog? powiatow? Kielnarowa – Zabratówka. Niebagatelne znaczenie ma równie? fakt, i? nowa droga jest alternatywn? tras? dla drogi gminnej Zabratówka – Krzywa – Wola Rafa?owska (tzw. Rampy).


 

Marek Czarnota