Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2010

W zuchowej gromadzie Wychowanie harcerskie spe?nia wa?n? rol? w rozwoju m?odego cz?owieka, bowiem uczy go wzrastania w grupie, gromadzie, zespole. Dobrze jest, je?li to wzrastanie rozpoczyna si? od przynale?no?ci dziecka do dru?yny zuchowej. Jest ona pierwszym stopniem wtajemniczenia w organizacj? harcersk?, któr? rozpoczyna poznanie prawa zucha od s?ów „Zuch kocha Polsk?”.

W dzisiejszym zmaterializowanym i skomputeryzowanym ?wiecie jest coraz trudniej stworzy? i prawid?owo prowadzi? dru?yn? zuchow?. Musimy si? pochwali, ?e w naszej Szkole, czyli Szkole Podstawowej nr 3 im. ?w. Maksymiliana Marii Kolbego, to zadanie jest realizowane od pocz?tku istnienia placówki.

Dru?yna „Weso?e S?oneczka” zosta?a za?o?ona jeszcze w punkcie filialnym w baraku, a wraz z powstaniem nowej Szko?y dzia?alno?? „kwitnie” do dnia dzisiejszego. Od wielu lat propagatorem idei zuchowej i zarazem dru?ynow? jest pani Bogumi?a Jaworska.

Uczniowie klas I-III s? „zbierani” pod skrzyd?a Druhny, która czyni z nich wspania?? wizytówk? placówki widoczn? na terenie zw?aszcza Parafii, a nawet diecezji, bowiem 100% umundurowana dru?yna bierze aktywny udzia? w imprezach ko?cielnych i szkolnych.

Cotygodniowe zbiórki pozwalaj? zuchom na poznawanie tajników organizacji zuchowej, zdobywanie sprawno?ci oraz przygotowuj? kandydatów do obietnicy zuchowej, która ma uroczysty i patriotyczny charakter i odbywa si? z udzia?em w?adz harcerskich i szkolnych. Nale?y nadmieni?, ?e to w?a?nie zuchy wybra?y najpierw na swego Patrona ?w. Maksymiliana. Odbywa?y wycieczki do miejsc z Nim zwi?zanych i w ko?cu „przekona?y” spo?eczno?? szkoln? do wybrania tej postaci na Patrona Szko?y.

Zuchy, na co dzie?, opiekuj? si? przyszkolnym Krzy?em, przygotowuj? akademi? z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, bior? udzia? w do?ynkach, procesji z palmami, w odpustach parafialnych i „opiekuj? si?” pensjonariuszami Domu Opieki im. Ojca Pio w Chmielniku. Przywo?? i rozprowadzaj? ?wiat?o Betlejemskie, roznosz? je do domów mieszka?ców wsi, a zw?aszcza do osób samotnych wraz z ?yczeniami, stroikami i kartkami ?wi?tecznymi.

Dzia?alno?? dru?yny zuchowej to nie tylko zaanga?owanie na rzecz innych, lecz tak?e rado?? ze wspólnego przebywania w swojej gromadzie, miejscem spotka? jest sala kominkowa – ma?a harcówka, która zosta?a wygospodarowana na strychu Szko?y.

W czasie wakacji i ferii zuchy uczestnicz? w biwakach i wyjazdach w ramach wspó?pracy dru?yny ze stowarzyszeniem Trze?wa Gmina. Razem z dru?ynow? i zaproszonymi go??mi zwiedzaj? zak?tki Chmielnika, jak równie? wyje?d?aj? do miejsc ciekawych, zwi?zanych z histori? i wypoczynkiem. Dzieci nie maj?, zatem czasu na nud?, nie przesiaduj? ca?ymi godzinami przed komputerem i telewizorem, korzystaj? z zabaw na ?wie?ym powietrzu, bywaj? go??mi O?rodka w Przysió?ku Chmielnik-Pole.

Z zuchowym pozdrowieniem: Czuj, czuj czuwaj!


E. ?wierk