Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2010

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podj?to nast?puj?ce uchwa?y:


SESJA XLIII

  1. UCHWA?A NR XLIII/329/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 wrze?nia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwa?y Nr XLII/324/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego, ogólnodost?pnego usytuowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku.
  2. UCHWA?A NR XLIII/330/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 wrze?nia 2010 roku w sprawie uchwalenia III zmiany Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielnik.
  3. UCHWA?A NR XLIII/331/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 wrze?nia 2010 roku w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesie? na obszarze Gminy Chmielnik.
  4. UCHWA?A NR XLIII/332/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 wrze?nia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwa?y bud?etowej Gminy Chmielnik.
  5. UCHWA?A NR XLIII/333/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 wrze?nia 2010 roku w sprawie trybu post?powania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne ni? okre?lone w ustawie o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
  6. UCHWA?A NR XLIII/334/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 wrze?nia 2010 roku w sprawie zmiany uchwa?y Nr XLII/328/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zmiany bud?etu i zmiany w bud?ecie Gminy Chmielnik na 2010 rok.
  7. UCHWA?A NR XLIII/335/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 wrze?nia 2010 roku w sprawie zmiany bud?etu i zmiany w bud?ecie Gminy Chmielnik na 2010 rok.
  8. UCHWA?A NR XLIII/336/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 wrze?nia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynno?? Wójta Gminy Chmielnik.
  9. UCHWA?A NR XLIII/337/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 wrze?nia 2010 roku w sprawie wyra?enia zgody i zabezpieczenia ?rodków finansowych na realizacj? zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
  10. UCHWA?A NR XLIII/338/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 wrze?nia 2010 roku w sprawie zamiaru realizacji w 2011 roku zadania inwestycyjnego pod nazw? „Remont drogi gminnej nr 1 0 8251 R Chmielnik – Malawa z ??cznikiem”.

Uchwa?y dost?pne s? w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwa?y.

Adam Tereszkiewicz