Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2010

Budowa nowego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chmielniku. We wrze?niu br. rozpocz?to budow? ogólnodost?pnego wielofunkcyjnego boiska. Nowa budowla zlokalizowana b?dzie na dzia?ce przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chmielniku.


We wrze?niu br. rozpocz?to budow? ogólnodost?pnego wielofunkcyjnego boiska. Nowa budowla zlokalizowana b?dzie na dzia?ce przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chmielniku. Boisko ma s?u?y? m?odzie?y i dzieciom w ramach zaj?? szkolnych oraz poza godzinami nauki szkolnej, bezp?atnie mieszka?com Gminy Chmielnik. Obiekt sportowy przystosowany b?dzie do uprawiania dyscyplin sportowych takich jak: siatkówka, koszykówka, pi?ka r?czna i tenis ziemny.

Efektem rzeczowym realizacji przedsi?wzi?cia b?dzie wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach p?yty boiska 22 m x 44 m wraz z ogrodzeniem i ci?giem komunikacyjnym. Powierzchnia boiska ma wynosi? 968 m?, natomiast ??czn? powierzchni? obiektu (wraz z ogrodzeniem) ma wynie?? 1091,25 m?

Zakres rzeczowy przedsi?wzi?cia obejmuje:

  • wykonanie robót ziemnych;
  • wykonanie drena?u;
  • wykonanie podbudowy;
  • wykonanie nawierzchni sztucznej przepuszczalnej poliuretanowej;
  • wykonanie ogrodzenia panelowego (ogrodzenie podwójne z pi?kochwytami) wraz z wej?ciem g?ównym i wej?ciem technicznym (przystosowanym równie? dla osób niepe?nosprawnych);
  • wykonanie dojazdu, doj?cia do bramy z pasem pod ogrodzeniem z kostki brukowej;
  • monta? bramek;
  • monta? stojaków do koszykówki wraz z tablicami;
  • monta? s?upków wraz z siatkami do siatkówki i tenisa;
  • monta? siedzisk dla kibiców.

Warto?? zamówienia wynosi 438 427,03 z? brutto. Wykonawc? prac jest firma Eurocourt Sp. z o.o. z Radomia.

Warto zaznaczy?, ?e Gmina Chmielnik na realizacje przedsi?wzi?cia otrzyma?a 180 500 z? dotacji ze ?rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wniosek o dofinansowanie z?o?ony w ramach Programu „Budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dost?pnych dla dzieci i m?odzie?y” uzyska? akceptacj? Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesny obiekt, który pozwoli na stworzenie mo?liwo?ci prowadzenia zaj?? sportowych na bezpiecznej nawierzchni dla dzieci i m?odzie?y ze szko?y podstawowej i gimnazjum. Nowa inwestycja umo?liwi równie? rozgrywanie zawodów sportowych mi?dzy dzie?mi i m?odzie?? z terenu ca?ej gminy. Nie nale?y zapomina?, ?e otwarcie boiska rozszerzy ofert? sp?dzania wolnego czasu przez doros?ych mieszka?ców gminy.


Marek Czarnota