Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2010

Zawody Gminne jednostek OSP Gminy Chmielnik 29 sierpnia 2010 r. 


W niedziel? 29 sierpnia 2010 roku, na boisku sportowym w Chmielniku przeprowadzone zosta?y, tradycyjne ju? zawody sportowo – po?arnicze jednostek Ochotniczych Stra?y Po?arnych, w których uczestniczy?o 5 spo?ród 6 jednostek OSP dzia?aj?cych na terenie naszej Gminy.

W zawodach wzi?li udzia? stra?acy z Borówek, B??dowej Tyczy?skiej Wie?, Chmielnika, Woli Rafa?owskiej i Zabratówki.

Na sportowych obiektach w Chmielniku startowa?y tak?e M?odzie?owe Dru?yny Po?arnicze, dzia?aj?ce przy jednostce OSP Zabratówka, by?y to dwie dru?yny w grupie dziewcz?t i ch?opców.

Zawody Gminne rozpocz?? uroczysty przemarsz wszystkich uczestnicz?cych w imprezie jednostek OSP, który prowadzi? Komendant Gminny OSP Gminy Chmielnik druh Adam Budak.

Dru?yny starsze w tzw. grupie "A" rywalizowa?y w dwóch konkurencjach tj.: sztafecie po?arniczej 7 x 50 m i ?wiczeniu bojowym. Prawo startu maj? stra?acy od 16 roku ?ycia, jedynie mechanik musi mie? uko?czone 18 lat. ?wiczenie bojowe polega na zbudowaniu linii ssawnej od motopompy do zbiornika z wod?, linii g?ównej i dwóch linii ga?niczych po dwa odcinki w??a, podaniu wody i obróceniu pr?dem wody tarczy oraz przewróceniu pacho?ków w ko?cowej cz??ci toru. Nale?y uzyska? jak najkrótszy czas i wykona? ?wiczenie zgodnie z obowi?zuj?cym regulaminem.

Dru?yny M?odzie?owe z Zabratówki startowa?y wed?ug Mi?dzynarodowego regulaminu zawodów CTiF. S? to m?ode druhenki i druhowie od 11 do 16 lat. Konkurencje stanowi? sztafeta po?arnicza z przeszkodami 400 metrów i po?arniczy tor przeszkód, podczas pokonywania którego liczy si? nie tylko czas, ale równie? poprawno?? wykonywanych czynno?ci oraz zdyscyplinowanie zawodników. Dla przyk?adu ka?de odezwanie si? zawodnika w czasie ?wiczenia zostanie ukarane punktami karnymi.

Poprawno?? wykonywanych zada? ocenia?a komisja s?dziowska powo?ana przez Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie, na czele której stan?? brygadier Miros?aw Puskarz.

Zawody przebieg?y w sportowej i przyjaznej atmosferze, wszystkie dru?yny w trakcie startów wykorzystywa?y swoje maksymalne umiej?tno?ci i sprawno?? fizyczn?.

Klasyfikacja ko?cowa przedstawia?a si? nast?puj?co:

W grupie doros?ych:

1 miejsce OSP Zabratówka - z wynikiem 115,45 pkt.

2 miejsce OSP Wola Rafa?owska - z wynikiem 141,77 pkt.

3 miejsce OSP Chmielnik - z wynikiem 145,12 pkt.

4 miejsce OSP Borówki - z wynikiem 145,68 pkt.

5 miejsce OSP B??dowa Tyczy?ska Wie? - z wynikiem 166,40 pkt.


W sk?ad zwyci?skiej dru?yny z Zabratówki weszli druhowie: Artur Ciura, Marek Czarnota, ?ukasz Dziura, Dawid Glazer, Piotr Glazer, S?awomir Krzywonos, ?ukasz Magry?, Jaros?aw Ruman i Piotr Szczepa?ski.

W kategorii m?odzie?owych dru?yn po?arniczych bezkonkurencyjna by?a m?odzie? z OSP Zabratówka, która mimo braku innych dru?yn uzyska?a bardzo dobre wyniki. Warto podkre?li?, ?e m?odzie?owa dru?yna po?arnicza dziewcz?t na ostatnich zawodach szczebla powiatowego w roku 2008 zaj??a bardzo wysokie III miejsce: Podobnie jak dru?yna ch?opców dwa lata wcze?niej. W dru?ynie m?odzie?owej dziewcz?t z Zabratówki startowa?y: Paulina Rajzer, Joanna Madera, Edyta Madera, Edyta Olszowy, Natalia Szczepa?ska, Patrycja Lekka, Angelika Hawro, Katarzyna Ciura, Jolanta Litwin, And?elika Piotrowska. W sk?ad dru?yny ch?opców weszli: Witold Gonek, Krzysztof Kusz, Eryk Rajzer, Konrad Lekki, Pawe? Szczepa?ski, Sebastian Kmiotek, Dariusz Ba?a, Kamil Kozie?, Hubert Kozie?, Marcin Chmiel.

Po zako?czeni startów dru?yny zosta?y uhonorowane pucharami i dyplomami, m?odzie? otrzyma?a równie? medale. Wr?czenia nagród dla najlepszych dru?yn dokonali Przewodnicz?cy Rady Gminy w Chmielniku Pan Antoni Dzier?ak, Sekretarz Gminy Pani Magdalena Wdowik-Reczek i S?dzia g?ówny brygadier Miros?aw Puskarz.

Podsumowuj?c tegoroczne zawody w Chmielniku warto podkre?li?, zarówno bardzo dobr? atmosfer? w jakiej one przebiega?y jak i ich znakomit? organizacj?, za któr? szczególne s?owa uznania nale?? si? wszystkim tym, którzy przyczynili si? do tak sprawnego ich przebiegu,
a w szczególno?ci ich gospodarzom stra?akom z jednostki OSP Chmielniku z druhem Prezesem Bogdanem Kru?lem i Komendantem Adamem Budakiem na czele.


Prezes Zarz?du Gminnego ZOSP RP
w Chmielniku Artur Ciura