Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2011

Cz?owiek – najlepsza inwestycja 


1

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2011 roku – do 31.12.2011 roku realizuje Projekt „Czas na aktywno?? w Gminie Chmielnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spo?ecznej, Dzia?anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia?anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej , którego celem g?ównym jest: aktywna integracja osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym w gminie poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

2011 rok to ju? trzeci z kolei rok, w którym Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku realizuje projekt z wykorzystaniem ?rodków unijnych. Mo?liwo?? korzystania z tego rodzaju ?rodków finansowych otwiera szerok? szans? dla Uczestników projektu i jest du?ym wsparciem finansowym w podejmowanych dzia?aniach na rzecz odbiorców projektu.

Corocznie ka?de zadanie projektu zaplanowane do realizacji jest bardzo szczegó?owo uk?adane wed?ug harmonogramu, który jest jednym z najwa?niejszych elementów realizowanego projektu. Obecnie dobieg? ko?ca pó?roczny okres realizacji projektu. Dotychczas ?rodki otrzymane na realizacj? projektu w bie??cym roku s? na bie??co wydatkowane zgodnie z haromonogramem a sporz?dzenie drugiego wniosku o p?atno?? da mo?liwo?? otrzymania pozosta?ej kwoty dofinansowania, a co za tym idzie dalsz? realizacj? zaplanowanych zada? w projekcie.

Dotychczas z zaplanowanych dzia?a? w harmonogramie zosta?y zrealizowane ni?ej wymienione dzia?ania:

Od 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2011 roku trwa? nabór osób do udzia?u w w/w projekcie. Do projektu zakwalifikowa?o si? 8 osób.

Z Uczestnikami Projektu zawarte zosta?y kontrakty socjalne, w których ustalono formy wsparcia. Realizacja kontraktów przebiega zgodnie z harmonogramem projektu.

W okresie od 9- 18.05.2011 roku 8 osób bra?o udzia? i uko?czy?o „Trening kompetencji i umiej?tno?ci spo?ecznej”. Dostarczy? on uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywno?ci, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwi?zywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w ?yciu osobistym i pracy jak równie? wiedz? w zakresie zarz?dzania w?asnym bud?etem domowym.

W dniach od 25.05.2011 roku do 31.05.2011 roku odby?y si? indywidualne konsultacje Uczestników Projektu z doradc? zawodowym, na których wypracowane zosta?y indywidualne ?cie?ki dla ka?dej z osób pod k?tem dalszych szkole? zawodowych.

Od dnia 24.06.2011 roku rozpocz??y si? spotkania w ramach „Grupy wsparcia”, które maj? poszerzy? i utrwali? wiadomo?ci zdobyte w ramach „Treningu kompetencji i umiej?tno?ci spo?ecznych”. Trwa? one b?d? do miesi?ca pa?dziernika br.

W okresie II pó?rocza Uczestnicy Projektu odb?d? szkolenia zawodowe.

Informacje na temat realizacji projektu mo?na uzyska? u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11, na stronie internetowej www.gopschmielnik.pl lub pod numerem telefonu (0-17)22-96-603.

Zespó? Projektowy