Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2011

Informacja 


Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku przypomina, ?e :

  • wnioski w sprawie ustalenia prawa do ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego na okres ?wiadczeniowy 2011/2012 trwaj?cy od 2011-10-01 do 2012-09-30, przyjmowane b?d? od dnia 1 sierpnia 2011 roku.
    Je?eli wniosek wraz z dokumentami zostanie z?o?ony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego oraz wyp?ata ?wiadcze? przys?uguj?cych za miesi?c pa?dziernik nast?puje do dnia 31 pa?dziernika. Je?eli za? wniosek zostanie z?o?ony w okresie od dnia 1 wrze?nia do dnia 31 pa?dziernika, ustalenie prawa do ?wiadcze? funduszu alimentacyjnego oraz wyp?ata ?wiadcze? przys?uguj?cych za miesi?c pa?dziernik nast?puje do dnia 30 listopada (art. 20 ust. 4- ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
  • wnioski w sprawie ustalenia prawa do ?wiadcze? rodzinnych na okres zasi?kowy 2011/2012 trwaj?cy od 2011-11-01 do 2012-10-31 przyjmowane b?d? od dnia 1 wrze?nia 2011 roku.
    Je?eli wniosek wraz z dokumentami zostanie z?o?ony do dnia 30 wrze?nia, ustalenie prawa do ?wiadcze? rodzinnych oraz wyp?ata ?wiadcze? przys?uguj?cych za miesi?c listopad nast?puje do dnia 30 listopada. Je?eli za? wniosek zostanie z?o?ony w okresie od dnia 1 pa?dziernika do 30 listopada, ustalenie prawa do ?wiadcze? rodzinnych oraz wyp?ata ?wiadcze? przys?uguj?cych za miesi?c listopad nast?puje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 3-4 ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych).

W zwi?zku z powy?szym osoby zainteresowane proszone s? o sk?adanie w/wym. wniosków wraz z kompletem dokumentów w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku w godz. od 7.15 do 15.15.

Szczegó?owe informacje znajduj? si? na stronie www.gops.chmielnik.pl, jak równie? uzyska? mo?na dzwoni?c pod numer tel. (017) 22 96 603.

Dorota Ziaja