Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2011

?ladami „Wedety” W dniu 07.10.2011 r. Szko?a Podstawowa nr 1 w Chmielniku by?a miejscem ciekawych i wa?nych dla niej wydarze?. Tego w?a?nie dnia zorganizowany zosta? rajd „Szlakiem Wedety”, ugrupowania podleg?ego Armii Krajowej, utworzonego przez patrona SP nr 1 - por. Jana Ba?d? w 1941 r. Jego celem by?a walka konspiracyjna z okupantem niemieckim na terenie Rzeszowszczyzny w czasie II wojny ?wiatowej. Rajd zorganizowany zosta? przez pracownika naukowego IPN - pana Zenona Fajgera, który równocze?nie jest nauczycielem historii w Gimnazjum i Liceum Spo?ecznym w Chmielniku. Trasa rajdu prowadzi?a przez tereny miejskie i podmiejskie. Rajdowi towarzyszy?o du?e zainteresowanie m?odzie?y, która zapozna?a si? z dzia?alno?ci? „Wedety” oraz losami jej bohaterów, które cz?sto by?y tragiczne.

Nauczycielki ze Szko?y Podstawowej nr 1 p. Bo?ena Bu?, p. El?bieta D?browska i p. Monika Korbecka, przygotowa?y dla uczestników rajdu wystaw? przybli?aj?c? posta? por. Jana Ba?dy, jego wspó?pracowników i przyjació?. M?odzi ludzie mogli naocznie i prawie namacalnie przekona? si? o ogromnym patriotyzmie swoich rówie?ników z czasów II wojny ?wiatowej.

W rajdzie uczestniczyli te? absolwenci Szko?y Podstawowej, wspominali szkolne czasy oraz jaki wp?yw wywar?a na nich posta? por. Jana Ba?dy. Na koniec odegrany zosta? Hymn Szko?y Podstawowej. Uczestnicy rajdu wpisali si? do Ksi?gi Pami?tkowej, dzi?kuj?c za doznane wra?enia.


Bo?ena Bu?