Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2011

Co nowego w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepe?nosprawnym Gminy Chmielnik? 


PROJEKT: „DZIA?ANIA NA RZECZ OSÓB NIEPE?NOSPRAWNYCH”

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepe?nosprawnym Gminy Chmielnik w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 listopada 2011 r. uczestniczy?o w realizacji projektu „Dzia?ania na rzecz osób niepe?nosprawnych”. Projekt ten zosta? obj?ty patronatem organu administracji publicznej - Wójta Gminy Chmielnik. Gmina ze swego bud?etu przeznaczy?a na realizacj? projektu kwot? w wysoko?ci 4000 z?.

Na organizowanych przez siebie spotkaniach integracyjnych i okoliczno?ciowych, Stowarzyszenie prowadzi?o zarazem terapi? zaj?ciow? z zakresu poprawy sprawno?ci manualnych dzieci i osób doros?ych, zwi?zane z wykonywaniem ozdób, dekoracji o ró?nej tematyce, g?ownie ?wi?tecznej. Spotkania za? skupia?y si? wokó? takich kr?gów tematycznych, jak „Tradycje wielkanocne”, „?wi?to rodziny”, „Kolory jesieni”.

Podczas wyjazdów turystyczno-krajoznawczych prowadzona by?a integracja dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej. W ci?gu siedmiu miesi?cy, czyli od pocz?tku kwietnia do ko?ca listopada zosta?y zorganizowane trzy wyjazdy.

Podczas pierwszej wycieczki dzieci odwiedzi?y Arboretum w Bolestraszycach, gdzie mog?y podziwia? unikaln? flor?. Korzystaj?c z wizyty na ziemi przemyskiej, organizatorzy zaproponowali zwiedzanie zabytków Przemy?la.

Druga wycieczka zahacza?a o ziemi? ma?opolsk?. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Park Miniatur Budownictwa w Inwa?dzie, Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Muzeum Jana Paw?a II w Wadowicach. Ca?ej imprezie towarzyszy? klimat religijny, który sprzyja? integracji uczestników. Miniatury najciekawszych budowli ?wiata i zwierz?t prehistorycznych wzbudzi?y powszechne zaciekawienie, natomiast zabawy integracyjne na miasteczku zabaw rozweseli?y i zrelaksowa?y wycieczkowiczów.

Podczas trzeciej wycieczki uczestnicy odwiedzili Muzeum Lalek w Pil?nie. Dzieci pozna?y kolejne etapy powstawania lalki i wzi??y udzia? w warsztatach artystyczno-manualnych, podczas których mog?y w?asnor?cznie wykona? rekwizyty teatralne. Celem wyjazdu by?o przygotowanie do udzia?u w sztuce teatralnej i terapii zaj?ciowej.

Podczas realizacji projektu, Stowarzyszenie systematycznie pracowa?o nad popraw? warunków ?ycia osób niepe?nosprawnych, dbaj?c nie tylko o polepszanie warunków materialnych, ale równie? o krzewienie warto?ci duchowych. W tym celu dwukrotnie zorganizowane zosta?y wyjazdy do kina Helios i teatru Maska w Rzeszowie.

Dzi?ki pracy w projekcie na rzecz osób niepe?nosprawnych, nast?pi?o wzmocnienie wi?zi emocjonalnych pomi?dzy cz?onkami Stowarzyszenia.

W projekcie „Dzia?ania na rzecz osób niepe?nosprawnych” pracowa?o wiele osób. Znale?li si? w tym gronie jednak ludzie, bez których Stowarzyszenie nie sprosta?oby podj?tym zadaniom. S? to: pani Alicja Gil, pan Jan K?osowski i pani Iwona Czarnota. W gronie zas?u?onych nale?y te? postawi? Rad? Gminy i pana Wójta Gminy Chmielnik, którzy zapewnili wsparcie finansowe i interesowali si? prac? Stowarzyszenia oraz problemami osób niepe?nosprawnych.

Zofia Puterla
Przewodnicz?ca Stowarzyszenia