Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2012

Oferta Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku 


 

Dyrektor Zespo?u Szkó? w Chmielniku og?asza:

- zapisy do klas pierwszych w gimnazjum

- zapisy do oddzia?u przedszkolnego

Sk?adanie poda? odbywa si? do 30 marca 2012 r. 

Gimnazjum zapewnia swoim uczniom:

 • rzetelne wykszta?cenie,
 • pomoc i poradnictwo pedagoga szkolnego,
 • regularne zaj?cia korekcyjno - kompensacyjne i terapeutyczne dla potrzebuj?cych uczniów,
 • zaj?cia z doradc? zawodowym,
 • zaj?cia dodatkowe dla uczniów zdolnych,
 • zaj?cia dla uczniów maj?cych trudno?ci dydaktyczne,
 • nowoczesna baza dydaktyczna: bardzo dobrze wyposa?one sale lekcyjne i pracownia komputerowa,
 • sala gimnastyczna i si?ownia,
 • biblioteka pe?ni?ca równie? funkcj? Multimedialnego Centrum Informacji

Szeroka oferta zaj?? pozalekcyjnych:

 • przedmiotowe kó?ka zainteresowa?,
 • kó?ko teatralne,
 • kó?ko kulinarne,
 • kó?ko szachowe,
 • kó?ko turystyczne,
 • chór szkolny, zespó? muzyczno – wokalny,
 • redakcja szkolnej gazetki,
 • spó?dzielnia uczniowska prowadz?ca sklepik,
 • Klub M?odego Przedsi?biorcy,
 • Dru?yna Harcerska ZHP,
 • Klub Wolontariusza,
 • Szkolny Klub Jana Paw?a II,
 • zaj?cia sportowe: SKS (siatkówka, koszykówka, tenis sto?owy, pi?ka halowa, wyjazdy z instruktorem na ?ciank? wspinaczkow?).

Osi?gni?cia i sukcesy gimnazjalistów w bie??cym roku szkolnym:

 • laureat konkursu przedmiotowego z j. polskiego na szczeblu wojewódzkim,
 • laureat ogólnopolskiego konkursu „Ojczyzna Polszczyzna” na szczeblu wojewódzkim,
 • III miejsce w mi?dzyszkolnym konkursie pie?ni patriotycznych,
 • I miejsce w mi?dzyszkolnym konkursie piosenki romantycznej,
 • II miejsce w mi?dzyszkolnym przegl?dzie jase?ek,
 • I i II miejsca w mi?dzyszkolnych zawodach sportowych.


GIMNAZJUM IM. SZARYCH SZEREGÓW W CHMIELNIKU

ZAPRASZA