Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2012

Aktywne, pomys?owe, pracowite - Panie z Kó? Gospody? Chmielnika.  


 

Ich dzia?alno?? to praca na rzecz lokalnej spo?eczno?ci, kultywowanie i podtrzymywanie tradycji. Ko?o reprezentuje nasz? Gmin? w konkursach, przegl?dach i imprezach zarówno lokalnych jak i powiatowych. Cz?onkinie s? bardzo zaanga?owane w przygotowanie imprez gminnych: ?wi?ta Gminy, Wigilii dla osób starszych i samotnych. Panie bior? udzia? w rozmaitych konkursach i warsztatach kulturalnych zdobywaj?c nagrody i wyró?nienia. Dbaj? o to co gotuj? i piek?, by by?o przygotowane zdrowo i smacznie.

Rok 2011 w KGW w Chmielniku by? bogaty w wydarzenia.

Rozpoczyna go udzia? Pa? z Ko?a w wieczorach Kol?d i Pastora?ek w B??dowej Tyczy?skiej, Borówkach i Po?omii. Zespó? Górzanie u?wietnia te spotkania ?piewaj?c kol?dy i pastora?ki.

17 marca 2011 r. Panie uczestnicz? w konferencji Kobieta Aktywna z udzia?em Pierwszej Damy RP p. Anny Komorowskiej. Konferencja odby?a si? w rzeszowskiej Filharmonii, wzi??o w niej udzia? ponad 800 osób. Ko?o Gospody? z Chmielnika przygotowa?o na to spotkanie tradycyjny ko?acz weselny wr?czaj?c go p. Annie Komorowskiej.

19 marca odby?y si? warsztaty kulinarne zorganizowane przez pani? Ludmi?? Chmielowsk? i KGW w Borówkach. W pokazie kulinarnym wzi??y równie? udzia? panie z KGW z Chmielnika.

Ko?o Gospody? wzi??o udzia? w dziewi?tej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo.
W konkursie uczestniczy?o 11 gospodarstw. Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi?o w maju, wszystkie panie zosta?y obdarowane drobnymi upominkami.

W maju organizuj? wycieczk? do Krasiczyna, Kalwarii Pac?awskiej i Bolestraszyc. Ka?de z tych miejsc zachwyci?o pi?knem i bogat? histori?. Zwie?czeniem ca?ego dnia by?o ognisko i wspólne pieczenie kie?basy. W wycieczce uczestniczy?y Panie z Borówek, Chmielnika i Zabratówki (43 osoby).

W czerwcu odby?y si? obchody stulecia Szko?y Podstawowej nr 1 w Chmielniku. W obchody tego wspania?ego jubileuszu w??czy?o si? równie? Ko?o Gospody? przygotowuj?c potrawy na stó? biesiadny.

Kolejn? imprez?, któr? wspomagaj? Panie z Ko?a, przygotowuj?c przepyszne rogaliki dla uczestników, jest XII Powiatowy Dzie? Jedno?ci z Osobami Niepe?nosprawnymi. Spotkanie to odby?o si? w naszej gminie przy Szkole Podstawowej nr 3.

11 czerwca zespó? Gorzanie wyst?puje w Boguchwale na IX podkarpackim Festiwalu Seniorów - „Seniorzy wci?? m?odzi twórczo. Pani Emilia recytuje dwa wiersze autorstwa Pani Adeli Filip za które autorka otrzymuje wyró?nienie.

12 czerwca na zaproszenie GOK w B?a?owej Ko?o bierze udzia? w imprezie plenerowej Starych Potraw Smak i Urok. Na konkurs przygotowano pierogi z kapust?, serem i skwarkami i cebulaki, które zdobywaj? pierwsze miejsce.

W dniu 3 lipca na zaproszenie MGOK w Tyczynie zespó? Górzanie uczestniczy w XVI wojewódzkim przegl?dzie zespo?ów ?piewaczych.

Jak co roku, Panie z Ko?a, uczestnicz? w ?wi?cie Gminy Chmielnik umilaj?c czas ?piewem piosenek ludowych, oraz przygotowuj? pyszne ciasta.

Coroczne ?wi?to Kwiatów w Albigowej to pi?kna i kolorowa uroczysto??. Ko?a Gospody? z ró?nych miejscowo?ci przywo?? ró?ne kompozycje kwiatowe, w?ród których w ubieg?ym roku dominowa?y lilie. Imprezie towarzysz? przegl?dy kapel ludowych, zespo?ów dzieci?cych, kiermasz r?kodzie?a, stoiska z sadzonkami kwiatów. W ?wi?cie Kwiatów zespó? Górzanie wyst?puje z piosenk? „Polskie Kwiaty” i z piosenkami ludowymi. Za kompozycje kwiatowe otrzymuj? dyplom honorowej kwiaciarki i drobne upominki

31 lipca Panie bior? udzia? w V ?wi?cie Chleba oraz Pikniku Zbo?owym w Przeworsku.

21 sierpnia KGW przygotowuje wieniec do?ynkowy na ?wi?to Chleba Doliny Strugu i 20 lecie OST w Tyczynie. Panie przygotowuj? równie? stoisko z potrawami tradycyjnymi.

4 wrze?nia 2011 roku KGW Chmielniku zosta?o zaproszone przez Gminny O?rodek Kultury w Lubeni na imprez? plenerow? „Ziemniaczane harce”. Zadaniem uczestników imprezy by?o przygotowanie potraw z ziemniaków.

12 listopada Ko?o zorganizowa?o spotkanie Andrzejkowe w SP nr 3 w Chmielniku, a 22 listopada w Zabratówce odby?o si? Walne Zebranie Wojewódzkich Kó? i Organizacji Rolniczych. Obiad i pocz?stunek przygotowuj? wspólnie Panie z Chmielnika, Borówek i Zabratówki.

W grudniu, jak co roku Ko?o w??cza si? do zorganizowania a tradycyjnej Wigilii dla osób starszych i samotnych z Gminy Chmielnik, przygotowuj?c wigilijne potrawy.

W dniu 17 grudnia zespó? Górzanie wyst?puje z Kol?dami i Pastora?kami w Milenium Hall.

To tylko wybrane przyk?ady szerokiej dzia?alno?ci Ko?a. Zaanga?owanie, po?wi?cenie wolnego czasu na prac? spo?eczn? i kulturaln? jest ceniona przez mieszka?ców i w?adze gminy. By? mo?e, ?e poprzez tak? dzia?alno?? uda si? ocali? od zapomnienia dawne tradycje i obyczaje naszej ma?ej Ojczyzny.


Z kroniki Ko?a Gospody? w Chmielniku
wybra?a Beata Wojnarowicz-Hondz