Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2012

Dzie? Dziecka w Borówkach  


 

Z inicjatywy Pani Bogus?awy Kusz, która jest opiekunem punktu bibliotecznego w Borówkach, 2 czerwca 2012 r. w Borówkach odby? si? Dzie? Dziecka.

Ca?o?? imprezy by?a sponsorowana przez Ochotnicz? Stra? Po?arn? w Borówkach, a tak?e przez pani? So?tys wsi i Ko?o Gospody? Wiejskich. Tego dnia, na dzieci czeka?y rozmaite niespodzianki. Jedn? z nich, i pewnie najciekawsz? by? wóz stra?acki, który mo?na by?o obejrze?, wypróbowa? swoje si?y przy obs?udze sikawki stra?ackiej a potem wyruszy? na przeja?d?k?. Nast?pnie wszyscy zgromadzeni, pod eskort? stra?aków, przy ognisku upiekli kie?baski na patyku i udali si? na skromny pocz?stunek. Wiele rado?ci dostarczy?y dzieciom skromne upominki, przygotowane i wr?czone przez Stra?aków oraz Panie z Ko?a Gospody?. Kolejnym punktem programu by?a zabawa taneczna na ?wie?ym powietrzu. Dziewczynki ch?tnie ta?czy?y na parkiecie, jednak ch?opcy woleli zg??bia? tajniki wozu stra?ackiego jak przysta?o na prawdziwych m??czyzn W mi?dzyczasie dzieci mog?y cz?stowa? si? wat? cukrow? tak?e zakupion? przez stra?aków. Radosne u?miechy na twarzach dzieci ?wiadczy?y o dobrej zabawie, co sprawi?o nam ogromne zadowolenie. Spotkanie dostarczy?o wiele przyjemno?ci zarówno dzieciakom, jak i wszystkim, zaanga?owanym i w przygotowanie tej imprezy. Wszystkim serdecznie dzi?kujemy.

Beata Wojnarowicz-Hondz