Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2012

Zosta? poszukiwaczem skarbów 


Chc?c zachowa? i przekaza? nast?pnym pokoleniom dawne przedmioty codziennego u?ytku, Stowarzyszenie „Nasza Wola” za?o?y?o K?cik Tradycji w Domu Ludowym. Chcemy przekszta?ci? go w Izb? Tradycji, która b?dzie ??czy?a pokolenia - tak w?a?nie zatytu?owany jest nasz wniosek, który otrzyma? dofinansowanie 6 ty? z? z Programu Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci realizowanego przez Akademi? Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacj? Generator Inspiracji „Dzia?aj lokalnie VII” 2012. Naszym celem jest utworzenie Izby Tradycji, gdzie spotka si? historia i tradycja z tera?niejszo?ci?. B?dzie ona miejscem piel?gnowania tradycji lokalnych i pokazywania ?ycia naszych przodków, miejscem spotka?, warsztatów oraz galeri? prac mieszka?ców Woli Rafa?owskiej. Jej siedziba to poddasze Domu Ludowego, pomieszczenie b?dzie zaadoptowane dzi?ki Funduszowi So?eckiemu.

Na projekt sk?adaj? si? nast?puj?ce przedsi?wzi?cia:

  1. Wyeksponowanie i udost?pnienie eksponatów mieszka?com
  2. Akcja „Poszukiwacze skarbów”
  3. Lekcje muzealne dla dzieci i m?odzie?y „Opowie?ci z babcinego kuferka”
  4. Warsztaty r?kodzie?a ludowego – kwiaty z bibu?y
  5. Wyjazd edukacyjny do Skansenu w Markowej
  6. Wola Rafa?owska w obiektywie aparatu fotograficznego
  7. Podsumowanie projektu. Otwarcie Izby Tradycji po??czone obchodami 11 listopada „Ognisko patriotyzmu”

Zach?camy do udzia?u w projekcie