Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2012

Konkursie grantowym – rozstrzygni?ty 


Mi?o nam poinformowa? mieszka?ców Gminy Chmielnik, ?e udzia? w konkursie grantowym 2012 prowadzonym przez Generator Inspiracji "Dzia?aj Lokalnie" z siedzib? w Futomie zosta? rozstrzygni?ty.
Z terenu naszej Gminy laureatami zostali:

  • Gminna Biblioteka Publiczna z projektem "Smacznie, zdrowo, tradycyjnie"
  • Stowarzyszenie "Nasza Wola" z Woli Rafa?owskiej oraz
  • Stowarzyszenie "Razem" z B??dowej Tyczy?skiej

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji nie przekraczaj?cych 6.000 z? na projekty, które:

  • Zak?adaj? wspó?dzia?anie mieszka?ców, dzi?ki któremu mo?liwe jest osi?ganie celów o charakterze dobra wspólnego
  • Wynikaj? z konkretnych potrzeb danej spo?eczno?ci
  • Maj? jasno okre?lony cel, dobrze zaplanowane dzia?ania, mierzalne rezultaty i rozs?dne koszty realizacji
  • B?d? realizowane wspólnymi si?ami mieszka?ców i instytucji ?ycia lokalnego, samorz?dów, przedsi?biorców i organizacji spo?ecznych
  • B?d? realizowane mi?dzy 15.05 – 15.11 2012 r.

Jednym z takich w?a?nie dzia?a? s? zaproponowane przez Gminn? Rad? Kó? Gospody? Wiejskich warsztaty kulinarne. Komisja przychyli?a si? pozytywnie do napisanego projektu i przyzna?a na jego realizacj? 5.000 z?.

Projekt dotyczy zorganizowania warsztatów kulinarnych – po jednym w ka?dej z miejscowo?ci Gminy Chmielnik. Zwie?czeniem warsztatów b?dzie wspólna biesiada po??czona z degustacj? potraw, konkursy na najsmaczniejsz? przygotowan? potraw? oraz wspólne ?piewy i mi?o sp?dzony czas.

Realizuj?c ten projekt mamy nadziej?, ?e w??czy si? w jego realizacj? mo?liwie wielu miesza?ców ca?ej Gminy. Przyniesie on wymierne efekty w postaci praktycznej nauki pieczenia, gotowania oraz przygotowywania ró?norakich potraw przez panie i nie tylko panie (mamy nadziej?) z naszej Gminy.

Zapraszamy do wspó?udzia?u w warsztatach kulinarnych oraz do uczestnictwa poprzez zapisy w Bibliotekach na terenie danych miejscowo?ci.


Koordynator projektu
Gra?yna Ma?gorzata Dr??ek