Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2012

Nowo?ci w bibliotece cd. 


Rebelia Lancelota zosta?a st?umiona, ale nie oznacza to ko?ca k?opotów. Ca?e pa?stwo celtyckiego w?adcy chwieje si? w posadach, a on nawet nie mo?e koronowa? si? na króla, gdy? wci?? ?yje syn Uthera Pendragona, Mordred. Czy w takiej sytuacji Artur, dot?d sprzyjaj?cy chrze?cijanom, oprze si? na poga?skim czarowniku Merlinie? Czy mo?e wystarczy mu zbrojne rami? wodzów takich jak narrator opowie?ci, Derfel? Tymczasem zza wschodniej granicy atakuj? Saksoni, wci?? ??dni nowych ziem i ?upów. Czy ju? nic ju? nie jest w stanie ochroni? Brytanii przed zalewem wrogów? Merlin, Najwi?kszy z Druidów, orzek?, ?e bogowie opu?cili Królestwo? Oto ostatni rozdzia? historii Artura - historii pe?nej niespodziewanych zwyci?stw, ale tak?e równie niespodziewanych zdrad i pora?ek. Znów zetr? si? si?y poga?skich bogów i Boga nowego, chrze?cija?skiego. Bernard Cornwell przedstawia niebanalne zako?czenie opowie?ci o Merlinie i Arturze.
EXCALIBUR jest trzeci? powie?ci? w Cyklu Arturia?skim ukazuj?ca Brytani? w jej najciemniejszych czasach. Bez zb?dnych upi?ksze? autor zaprasza czytelnika do ?wiata, gdzie magia i druidzkie wierzenia walcz? z now? wiar? - chrze?cija?stwem, a d??enie do celu zawsze prowadzi, w rytmie szcz?ku mieczy, do rozlewu krwi... Cykl Arturia?ski sk?ada si? z trzech cz??ci. S? to ZIMOWY MONARCHA, NIEPRZYJACIEL BOGA oraz EXCALIBUR. 

Bibliotekarze