Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2012

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Pa?dziernik 2012 Nr 3/2012
Pierwsza strona

 

Szanowni Nauczyciele
i Pracownicy Szkó?

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Nauczycielom
oraz wszystkim Pracownikom O?wiaty Gminy Chmielnik ?yczymy,
aby Pa?stwa wysi?ek owocowa? m?dro?ci? Uczniów
i rozbudza? w m?odym pokoleniu szlachetne i ambitne aspiracje.

 

Niech codziennej pracy s?u??cej upowszechnianiu edukacji towarzysz?:
spe?nienie zawodowe, uznanie Rodziców oraz zaufanie i szacunek spo?ecze?stwa.

 

Serdecznie dzi?kujemy, za wskazywanie m?odzie?y uniwersalnych warto?ci
?ycia, nauk? tolerancji, szacunku i zrozumienia dla ka?dego cz?owieka
oraz za najcenniejszy dar - niewyczerpane bogactwo wiedzy.

 

Prosimy równie? o przyj?cie naszych najlepszych ?ycze?: zdrowia,
rado?ci, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomy?lno?ci w ?yciu osobistym.

 

Przewodnicz?cy

Rady Gminy

  

Wójt Gminy

Antoni Dzier?ak

Krzysztof Grad

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Uroczysto?? wr?czenia Medali za D?ugoletnie Po?ycie Ma??e?skie str. 3
 • IV Edycja Pucharu „Donatka 4x4” str. 3
 • O kulturze i nie tylko… str. 4
 • Dofinansowanie budowy chodnika w Zabratówce str. 5
 • Podsumowanie inwentaryzacji wyrobów zawieraj?cych azbest na terenie Gminy Chmielnik str. 5
 • Inwestycje i remonty gminne str. 6

O?WIATA I KULTURA

 • Basen, modelarstwo, geofizyka…., czyli oferta edukacyjna Zespo?u Szkó? w Chmielniku str. 7
 • Boisko mamy! str. 8
 • Idziemy po sukces str. 9
 • Wyprawka szkolna str. 9
 • Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chmielnik str. 10
 • Wyprawa po Europie zako?czona! 6 000 km – 29 dni – 24letni bus – 8 osób – 6 pa?stw str. 11
 • I Gminna Biesiada Kulinarna str. 12
 • ?niwa si? sko?czy?y, zbo?e ju? sprz?tni?to… str. 13
 • „Noc w bibliotece” str. 14

GOPS W CHMIELNIKU

 • Cz?owiek – najlepsza inwestycja str. 15
 • Pomoc spo?eczna 15
 • Dystrybucja ?ywno?ci w ramach trwania programu PEAD 2012 str. 15
 • ?wiadczenia rodzinne str. 16
 • Informacja str. 16
 • ?wietlica socjoterapeutyczna str. 16

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • Historia dzia?alno?ci OSP w Woli Rafa?owskiej str. 17
 • Ewakuacja szko?y – ?wiczenia 18
 • 80-lecie dzia?alno?ci Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Woli Rafa?owskiej str. 18
 • Nowo?ci w bibliotece str. 19

STOWARZYSZENIE

 • „IZBA TRADYCJI – ??CZY POKOLENIA” str. 20
Do pobrania:

 

 

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 3/2012 Pa?dziernik
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2012_3.pdfWG_2012_3.pdf (1,99 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec