Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2012

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chmielnik  


Wójt Gminy Chmielnik na podstawie ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z pó?niejszymi zmianami) informuje o mo?liwo?ci skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2012/2013 r.

Pomocy materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasi?ek szkolny)

Stypendium szkolne mo?e otrzyma? ucze? znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj?cej z niskich dochodów na osob? w rodzinie, w szczególno?ci gdy w rodzinie wyst?puje: bezrobocie, niepe?nosprawno??, ci??ka lub d?ugotrwa?a choroba, wielodzietno??, brak umiej?tno?ci wype?niania funkcji opieku?czo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak?e gdy rodzina jest niepe?na lub wyst?pi?o zdarzenie losowe.

Miesi?czna wysoko?? dochodu na osob? w rodzinie ucznia uprawniaj?ca do ubiegania si? o stypendium szkolne nie mo?e by? wi?ksza ni? 351 z?/os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Kryterium to obowi?zuje do 30 wrze?nia 2012 r., natomiast od 1 pa?dziernika 2012 r., na podstawie Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot ?wiadcze? pieni??nych z pomocy spo?ecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823) wysoko?? dochodu na cz?onka rodziny nie mo?e przekroczy? 456 z? netto.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2012/2013 mo?na sk?ada? w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkó? w Chmielniku do 17 wrze?nia 2012 r., a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (sytuacji losowej, utracie dochodów, zmianie kryterium dochodowego od 1 pa?dziernika 2012 r., na 456 z? netto) wniosek mo?e z?o?ony po up?ywie wy?ej wymienionym terminie, musi jednak zawiera? uzasadnienie niezachowania tych terminów.

W przypadku s?uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j?zyków obcych i kolegiów pracowników s?u?b spo?ecznych, wnioski sk?ada si? terminie od 16 sierpnia do dnia 15 pa?dziernika danego roku szkolnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przys?uguje uczniom zamieszkuj?cy na terenie Gminy Chmielnik.

a) Uczniom szkó? publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó? publicznych dla m?odzie?y i dla doros?ych oraz s?uchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j?zyków obcych (...) - do czasu uko?czenia kszta?cenia, nie d?u?ej jednak ni? do uko?czenia 24 roku ?ycia.

b) Wychowankom publicznych i niepublicznych o?rodków umo?liwiaj?cych dzieciom i m?odzie?y upo?ledzonym w stopniu g??bokim, a tak?e dzieciom i m?odzie?y upo?ledzonym umys?owo ze sprz??onymi niepe?nosprawno?ciami realizacj? odpowiednio obowi?zku szkolnego i obowi?zku nauki- do czasu uko?czenia realizacji obowi?zku nauki.

c) Uczniom szkó? niepublicznych nie posiadaj?cych uprawnie? szkó? publicznych dla m?odzie?y i dla doros?ych – do czasu uko?czenia realizacji obowi?zku nauki.
d) S?uchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów j?zyków obcych –do czasu uko?czenia kszta?cenia, nie d?u?ej jednak ni? do uko?czenia 24 roku ?ycia.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
a) rodziców, opiekunów prawnych niepe?noletniego ucznia

b) pe?noletniego ucznia

c) dyrektora szko?y

Stypendium szkolne mo?e by? tak?e przyznawane z urz?du.

Stypendium szkolne mo?e by? udzielone w formie:

a) ca?kowitego lub cz??ciowego pokrycia kosztów udzia?u w zaj?ciach edukacyjnych wykraczaj?cych poza zaj?cia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, mo?e dotyczy? zaj?? pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym, lub turystyczno - krajoznawczym organizowanych przez szko?y i placówki o?wiatowe oraz inne placówki, które prowadz? statutow? dzia?alno?? w tym zakresie

b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym mo?e dotyczy? w szczególno?ci zakupu podr?czników, stroju sportowego oraz innych przedmiotów ?ci?le zwi?zanych z procesem edukacyjnym w szkole do której ucz?szcza ucze?

c) ca?kowitego lub cz??ciowego pokrycia kosztów zwi?zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania mo?e dotyczy? kosztów zakwaterowania w internacie, bursie, lub stancji, kosztów zakupu posi?ków, kosztów dojazdu do szkó? ?rodkami komunikacji zbiorowej

d) ?wiadczenia pieni??nego, je?eli poprzednie formy s? niecelowe lub niemo?liwe.

Zasi?ek szkolny mo?e by? przyznawany uczniowi (s?uchaczowi lub wychowankowi) znajduj?cemu si? przej?ciowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego.

Do ubiegania si? o zasi?ek szkolny uprawnieni s? wszyscy uczniowie, którzy mieszkaj? na terenie Gminy Chmielnik oraz w gdy w rodzinie zaistnia?o zdarzenie losowe. O zasi?ek szkolny mo?na ubiega? si? w terminie nie d?u?szym ni? dwa miesi?ce od wyst?pienia zdarzenia uzasadniaj?cego przyznanie tego zasi?ku. Zasi?ek szkolny jest przyznawany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Magdalena Trawka