Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2012

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Podczas XXIV Sesj? VI kadencji Rady Gminy Chmielnik w dniu 29 pa?dziernika 2012 r. podj?to nast?puj?ce uchwa?y:

 1. UCHWA?A NR XXIV/140/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 pa?dziernika 2012 r. w sprawie podzia?u Gminy Chmielnik na okr?gi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka?dym okr?gu wyborczym.
 2. UCHWA?A NR XXIV/141/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 pa?dziernika 2012 r. w sprawie okre?lenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek le?ny oraz na podatek od nieruchomo?ci w odniesieniu do nieruchomo?ci znajduj?cych si? w zasobach Agencji Nieruchomo?ci Rolnych.
 3. UCHWA?A NR XXIV/142/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 pa?dziernika 2012 r. w sprawie przyj?cia Gminnego Programu usuwania wyrobów zawieraj?cych azbest z terenu Gminy Chmielnik na lata 2012 – 2032.
 4. UCHWA?A NR XXIV/143/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 pa?dziernika 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania przedsi?wzi?? dotycz?cych usuwania azbestu i wyrobów zawieraj?cych azbest z nieruchomo?ci po?o?onych na terenie Gminy Chmielnik.
 5. UCHWA?A NR XXIV/144/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 pa?dziernika 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwa?y Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Hy?nie?sko-Gwo?nickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 6. UCHWA?A NR XXIV/145/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 pa?dziernika 2012 r. w sprawie zmiany uchwa?y Nr XLIV/339/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 pa?dziernika 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkó? niepublicznych o uprawnieniach szkó? publicznych prowadzonych na terenie Gminy Chmielnik oraz trybu i zakresu kontroli prawid?owo?ci ich wykorzystania.
 7. UCHWA?A NR XXIV/146/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 pa?dziernika 2012 r. w sprawie zmian bud?etu i zmian w bud?ecie Gminy Chmielnik na 2012 r.
 8. UCHWA?A NR XXIV/147/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 pa?dziernika 2012 r. w sprawie zaci?gni?cia d?ugoterminowego kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Gminy w roku 2012 powsta?ego w wyniku wykonywania zada? inwestycyjnych wspó?finansowanych ?rodkami pochodz?cymi z bud?etu UE i brakiem realizacji dochodów ze sprzeda?y maj?tku Gminy.
 9. UCHWA?A NR XXIV/148/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 pa?dziernika 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 10. UCHWA?A NR XXIV/149/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 pa?dziernika 2012 r. w sprawie obni?enia ?redniej ceny ?yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chmielnik.
 11. UCHWA?A NR XXIV/150/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 pa?dziernika 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wod? pobieran? z urz?dze? zbiorowego zaopatrzenia w wod? oraz zbiorowe odprowadzanie ?cieków.

Uchwa?y dost?pne s? w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwa?y.

Adam Tereszkiewicz