Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2012

Zbiórki publiczne Stowarzyszenia  


Stowarzyszenie przeprowadzi?o dwie zbiórki publiczne, z których przedstawiamy sprawozdania:

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ

W OKRESIE OD 27 MAJA DO 15 LISTOPADA 2012 r.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafa?owska „Nasza Wola” z siedzib? w Woli Rafa?owskiej 137, KRS 0000307811 na podstawie Decyzji Wójta Gminy Chmielnik z dnia 16 maja 2012 r., prowadzi?o zbiórk? publiczn? w okresie od 27 maja do 15 listopada 2012 r.

Zbiórka przeprowadzona by?a w formie sprzeda?y cegie?ek warto?ciowych o nominale 20 z?. Cegie?k? stanowi?a ksi??ka wydana przez Stowarzyszenie pt. „Z mojej ma?ej Ojczyzny – Historia wsi ?yciem ludzi pisana – cz??? II”.

Celem zbiórki by?o zebranie ?rodków pieni??nych na dzia?alno?? statutow? Stowarzyszenia.

W wyniku zbiórki sprzedano 138 cegie?ek (ze 150 wydrukowanych) na kwot? 2760,00 z?.

Zbiórka nie zosta?a obci??ona ?adnymi kosztami, osoby organizuj?ce i przeprowadzaj?ce zbiórk? nie otrzyma?y za te czynno?ci wynagrodzenia.

Kwota zebrana w wyniku zbiórki wydatkowana b?dzie w ca?o?ci na cele statutowe Stowarzyszenia:

  • 1800,00 z? zosta?o przeznaczone na urz?dzanie Izby Tradycji, podczas realizacji projektu „IZBA TRADYCJI – ??CZY POKOLENIA”, realizowanego z Programu Dzia?aj Lokalnie VII;
  • 300 z? wy?o?ono na zakup upominków miko?ajkowych dla dzieci;
  • 100 z? przeznaczono na materia?y dekoracyjne do zaj?? ?wietlicowych (dla biblioteki);
  • 560 z? pozostaje w kasie Stowarzyszenia na kolejne dzia?ania.

Zebrane ?rodki finansowe b?d? wydatkowane wy??cznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarz?d Stowarzyszenia