Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2013

?wietlica Socjoterapeutyczna 


Jednym z g?ównych zada? ?wietlicy jest konstruktywne organizowanie wychowankom czasu wolnego. Czas ten po?wi?cony zosta? na prowadzenie zaj?? dydaktycznych (odrabianie prac domowych), muzycznych (?piew karaoke, trening autogenny, uwra?liwianie zmys?owe, zmniejszanie napi?cia psychofizycznego i wyra?anie uczu? za pomoc? muzyki), plastyczno-technicznych w ramach których wychowankowie doskonalili umiej?tno?ci twórczego wyra?ania w?asnego „Ja”, a tak?e poznawali nowe techniki plastyczne. Materia? na bazie którego w ostatnim czasie powsta?o wiele nietuzinkowych prac to drewniana sklejka otrzymana ze skrzynek po owocach. Ze sklejki uczestnicy zaj?? wykonywali m.in. zak?adki do ksi??ek, podk?adki pod kubki, magnesy na lodówk? z miejscem na notes lub kalendarzyk, walentynkowej serduszka (dekoracyjne zawieszki), obrazy ?cienne tzw. tryptyki oraz ozdoby wielkanocne tj. koszyczki dodatkowo zdobione technik? decoupage, zaj?ce – stojaki na jajka itp. Na zaj?ciach do tworzenia prac wykorzystano równie? farby akrylowe (p?ótno, odlewy gipsowe, karton, folia aluminiowa), kredki akwarelowe, tusz kre?larski, pastele suche i olejne, glinka samoutwardzalna (wyrób bi?uterii; koraliki, kaboszony), gips ceramiczny (odlewy). W czasie przed?wi?tecznym oprócz wspomnianych koszyczków ze sklejki wychowankowie ucz? si? wyplata? koszyczki z papierowej wikliny oraz tworz? okoliczno?ciowe kartki na bazie kartonu wizytówkowego z wykorzystaniem pasmanterii, odlewów gipsowych, krepiny itp. Prowadzone by?y tak?e zaj?cia typowo zabawowe z zakresu ludoterapii s?u??ce integracji i wzmocnieniu wi?zi mi?dzy uczestnikami. Zainteresowaniem cieszy?y si? zaj?cia z biblioterapii po?wi?cone kszta?towaniu postawy tolerancji, rozbudzaniu wra?liwo?ci i empatii oraz zaj?cia wychowawcze traktuj?ce o znaczeniu przyja?ni w ?yciu ka?dego cz?owieka, maj?ce na celu kszta?towanie w?a?ciwej postawy wobec innych ludzi. Organizowano równie? zaj?cia kulinarne w ramach których uczono wychowanków samodzielnego przygotowania przek?sek, deserów i w?a?ciwego zachowania si? przy stole.

Wychowawca i Wychowankowie
?wietlicy Socjoterapeutycznej