Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2013

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Czerwiec 2013 Nr 2/2013
Pierwsza strona

 

 
 

Rozpoczynamy wdra?anie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Do 1 lipca 2013 roku wszystkie Gminy na terenie kraju zobowi?zane by?y do zorganizowania nowego systemu gospodarki odpadami. Wdro?enie nowego systemu budzi wiele emocji i powoduje wiele problemów zarówno dla mieszka?ców jak i samorz?du gminnego. Wiemy, ?e mieszka?cy maj? wiele w?tpliwo?ci, pyta? i obaw zwi?zanych z nowym systemem.

Poniewa? jest to zadanie ca?kowicie nowe, nie uda?o si? oczywi?cie unikn?? b??dów i zadowoli? wszystkich. Oczekiwania ludzi s? ró?norodne, ró?ne te? by?y dotychczasowe do?wiadczenia mieszka?ców w zakresie gospodarki odpadami, nie wszyscy mieli nawet podpisane umowy na odbiór odpadów, a system ma by? wspólny i jednolity.

Nie wszystko zale?y te? od Urz?du Gminy, poniewa? system b?dzie obs?ugiwany przez Firm? wy?onion? w drodze przetargu, która jest nowa w tym terenie i pewne rozwi?zania te? dopiero wdra?a.

Zapewniamy, ?e ze swej strony dok?adamy wszelkich stara? i nadal b?dziemy to czyni? aby wdra?any system spe?ni? oczekiwania mieszka?ców i równocze?nie przepraszamy za wszelkie utrudnienia i niedogodno?ci.

Z ca?? pewno?ci? nie uda si? równie? unikn?? nieporozumie? przy pierwszych zbiórkach prowadzonych przez Firm?, ale mamy nadziej?, ?e mieszka?cy ze zrozumieniem i wyrozumia?o?ci? podejd? do pocz?tków, b?d? sygnalizowa? wszystkie nieprawid?owo?ci i zg?asza? uwagi, a dzi?ki nim uda si? dopracowa? szczegó?y tak aby Gmina Chmielnik by?a czysta, a mieszka?cy zadowoleni.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stron? internetow? www.chmielnik.pl. B?d? tam zamieszczane informacje dotycz?ce obowi?zuj?cych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, które b?d? na bie??co aktualizowane.

Wi?cej na str. 3

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Turniej Pi?karski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik – lipiec 2013 r. str. 2
 • Gospodarka odpadami str. 3
 • Wyprawka szkolna str. 5
 • Rozrywka dla cierpliwych… str. 6
 • Domy ludowe, szko?y – niebawem nowe oblicze str. 7

O?WIATA I KULTURA

 • Rozwa?ania o czasie…. i nie tylko str. 8
 • Kolory kultury str. 9
 • ,,S?owa sercem pisane’’ – spotkanie z poezj? ks. Zbigniewa Czuchry – Misjonarza Saletyna str. 10
 • Warsztaty kulinarne str. 11
 • Podsumowanie innowacji „Podajmy sobie r?ce” str. 12
 • „Czas jak rzeka p?ynie” str. 12
 • Na styku pokole?, czyli Centrum Aktywno?ci Mi?dzypokoleniowej str. 13
 • Czy biblioteka to dobre miejsce dla ma?ego cz?owieka? str. 14
 • Konkurs grantowy rozstrzygni?ty !! str. 15

GOPS W CHMIELNIKU

 • Cz?owiek – najlepsza inwestycja str. 15
 • ?wiadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny str. 16
 • ?wietlica Socjoterapeutyczna str. 18

KGW W BORÓWKACH

 • Namaluj Dzieciom u?miech ! str. 18

STOWARZYSZENIA

 • Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafa?owska „Nasza Wola” – co u nas s?ycha?? str. 19

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze Jednostek OSP z terenu powiatu rzeszowskiego (grupa A i C) str. 20
Do pobrania:

Wie?? Gminna Nr 2/2013

 

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 2/2013 Czerwiec
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2013_2.pdfWG_2013_2.pdf (1,54 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec