Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2013

Cz?owiek – najlepsza inwestycja Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2013 roku – do 30.06.2015 roku realizuje projekt systemowy pn. „Czas na aktywno?? w Gminie Chmielnik” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spo?ecznej, Dzia?anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia?anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Projekt wspó?finansowany jest przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Celem g?ównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji wobec 17 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik w terminie od 1.01.2013 roku do 30.06.2015 roku.

Projekt zak?ada, ?e w 2013 roku aktywn? integracj? obj?tych b?dzie 7 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik, wobec których zastosowane b?d? instrumenty aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji spo?ecznej, zawodowej i edukacyjnej.

W okresie 01.01.2013 roku - 31.03.2013 roku trwa? nabór osób do udzia?u w projekcie w 2013 roku.

W wyniku rekrutacji 12 osób zadeklarowa?o udzia? w projekcie. S? to osoby w wieku aktywno?ci zawodowej, bezrobotne i zatrudnione (w tym rolnicy) oraz osoby korzystaj?ce ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy spo?ecznej w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku.

Do projektu zakwalifikowa?o si? 7 osób (5 osób - lista rezerwowa).

Z zakwalifikowanymi Uczestnikami Projektu zosta?y podpisane kontrakty socjalne, w ramach których realizowana jest obowi?zkowo „?cie?ka reintegracji”, obejmuj?ca trzy instrumenty aktywnej integracji.

Uczestnicy projektu korzysta? b?d? z instrumentów:

  • Aktywizacji spo?ecznej w postaci:
    - treningu kompetencji i umiej?tno?ci spo?ecznych,
    - grupy wsparcia.
  • Aktywizacji zawodowej, w ramach której odb?d? si? indywidualne konsultacje z doradc? zawodowym oraz zorganizowane zostan? sta?e dla co najmniej 1 osoby w wieku 15-30 lat.
  • Aktywizacji edukacyjnej, w postaci kursów zawodowych w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiej?tno?ci zawodowych.

Nadmienia si?, ?e w okresie od 14 - 24.06.2013 roku
w ramach aktywnej integracji 7 Uczestniczek Projektu bra?o udzia? w szkoleniu pn: „Trening kompetencji i umiej?tno?ci spo?ecznej”. Szkolenie to dostarczy?o uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywno?ci, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwi?zywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w ?yciu osobistym i pracy.

W nast?pnych miesi?cach w ramach aktywizacji zawodowej planowane s? dalsze zaj?cia z doradc? zawodowym, a tak?e kursy zawodowe w ramach aktywizacji edukacyjnej.

Informacje na temat realizacji projektu mo?na uzyska? u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11, na stronie internetowej www.gopschmielnik.pl lub pod numerem telefonu 17 22-96-603.

Zespó? Projektowy