Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2013

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze Jednostek OSP z terenu powiatu rzeszowskiego (grupa A i C) 


 

Zawody sportowo – po?arnicze jednostek OSP s? jedn? z form doskonalenia stra?ackiego rzemios?a, s? równie? okazj? do sportowego wspó?zawodnictwa poszczególnych zespo?ów. Powiatowe zawody co 2 lata gromadz? najlepsze dru?yny z terenu naszego regionu. W tym roku zawody te odby?y si? 16 czerwca. Miejscem zmaga? stra?aków by? nowy stadion klubu pi?karskiego w Bratkowicach. Zawody zorganizowane zosta?y przez Zarz?d Oddzia?u Powiatowego ZOSP RP woj. podkarpackiego i Komend? Miejsk? PSP w Rzeszowie przy wspó?udziale Starostwa Powiatowego i Urz?du Gminy w ?wilczy. Na starcie stan??o 14 dru?yn z grupy A (m?skie) i 7 dru?yn z grupy C (?e?skie). Komisj? s?dziowska powo?a? Komendant Miejski PSP w Rzeszowie bryg. Waldemar Wilk, a s?dzi? g?ównym zawodów by? st. kpt. Jacek Nita. Zawody przyci?gn??y liczn? publiczno??, która przyby?a obserwowa? zmagania zawodników. Dru?yny rywalizowa?y w dwóch konkurencjach tj.: sztafecie po?arniczej 7 x 50 m i ?wiczeniu bojowym.

Zawody przebieg?y w sportowej atmosferze, wszystkie dru?yny w trakcie potwierdzi?y doskona?e przygotowanie do wspó?zawodnictwa. Rywalizacja zawodników by?a bardzo wyrównana i zaci?ta, a przebieg poszczególnych ?wicze? niejednokrotnie wywo?ywa? emocje w?ród startuj?cych i zgromadzonych kibiców.

Gmin? Chmielnik reprezentowa?a m?ska dru?yna z OSP Zabratówka, która w grupie A zaj??a dobre 5 miejsce, potwierdzaj?c tym samym przynale?no?? do czo?ówki zespo?ów z naszego powiatu. OSP Zabratówka wystartowa?a w sk?adzie: B?a?ej Gwizda?a, Grzegorz Krzywonos, ?ukasz Magry?, Krystian Olszowy, Eryk Rajzer, Patryk Rajzer, Mateusz Szczepa?ski, Piotr Szczepa?ski i Tomasz Szczepa?ski.


Wyniki ko?cowe zawodów w grupie A

Miejsce

OSP

Wynik ??czny pkt.

1. Bratkowice

107,63

2. Stobierna

108,78

3. Rzeszów Za???e

111,25

4. Palikówka

113,38

5. Zabratówka

116,94

6. Niechobrz

118,28

7. Rac?awówka

119,00

8. Rudna Wielka

121,89

9. D?brówka Starze?ska

122,48

10. Hy?ne

125,54

11. Kamie?

127,38

12. Hucisko

131,34

13. Dynów Przedmie?cie

152,46

14. Pi?tkowa

dyskwalifikacja

 

Marek Czarnota