Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2013

Sukces w szkole jest mo?liwy Zapewne ka?dy rodzic zapytany, czy chcia?by, aby dziecko osi?gn??o sukces, odpowiedzia?by twierdz?co, jednak nie ka?dy potrafi?by powiedzie?, jak pomóc dziecku by mia?o dobre osi?gni?cia w szkole.


Gdyby kto? zapyta? nas jaki jest po??dany wizerunek cz?owieka XXI wieku pewnie pada?yby odpowiedzi typu: cz?owiek z mo?liwo?ciami, ?wiadomy w?asnej warto?ci, z umiej?tno?ci? wyeksponowania w?asnych atutów, asertywny, po prostu cz?owiek sukcesu. Kto nie chcia?by nim by??

Celowo w tytule artyku?u zastosowa?am zdanie, które jest jednocze?nie tytu?em ksi??ki Christiny Buchner - „Sukces w szkole jest mo?liwy”, gdy? zafrapowa?o mnie spojrzenie autorki na szkolny sukces w kontek?cie szerszym ni? rewelacyjne stopnie ze wszystkich przedmiotów. Mianowicie, tu chyba nikt nie zaprzeczy, poczucie prawdziwego sukcesu rodzi si? po podj?tym wysi?ku, który przyniós? efekt (jakikolwiek). Dziecko osi?ga sukces w szkole, gdy do?wiadcza tego, ?e robi post?py w nauce - czerpie z tego rado??, to je motywuje do dalszego wysi?ku, widzi sens swojej pracy, wykorzystuje swoj? wiedz? w jakiej? formie pozalekcyjnej, a co najwa?niejsze osi?ga rezultaty, które s? odpowiednie do jego uzdolnie?. Oznacza to, ?e KA?DE DZIECKO MO?E OSI?GN?? SUKCES W SZKOLE, przy oczywi?cie jednoczesnym wysi?ku rodziców i nauczycieli.

Zapewne ka?dy rodzic zapytany, czy chcia?by, aby dziecko osi?gn??o sukces, odpowiedzia?by twierdz?co, jednak nie ka?dy potrafi?by powiedzie?, jak pomóc dziecku by mia?o dobre osi?gni?cia w szkole. Trzeba jednak przyzna?, ?e d??enie do sukcesu dziecka w szkole ju? od najm?odszych lat nie jest fanaberi? wspó?czesnego ?wiata. Szko?a od zawsze nastawiona jest na wszechstronny rozwój dzieci, na odkrywanie talentów, a tym samym kreowanie przysz?o?ci. Dzi? szko?a jeszcze bardziej nastawia si? na dzia?ania rozwijaj?ce wszechstronny rozwój dziecka. Mo?na pos?u?y? si? tu przyk?adem dzia?alno?ci Zespo?u Szkó? w Chmielniku, gdzie wychowanie zaczyna si? ju? w naszym przedszkolu od dzieci trzyletnich, poprzez poszczególne etapy szko?y podstawowej, a? po gimnazjum. Kiedy powstawa? Zespó? Szkó? nikt nie przypuszcza?, ?e b?dzie to twór tak przyjazny dzieciom. Tu obserwacja rozwoju dziecka prawie od pocz?tku przynosi wiele korzy?ci. Wiemy jakich chcieliby?my mie? gimnazjalistów, któr? sfer? ich rozwoju nale?a?oby dostymulowa? w klasach wcze?niejszych, na co zwróci? szczególn? uwag?? Ca?o?ciowe potraktowanie sprawy wychowania jest czym? niezwykle po?ytecznym. Która matka nie zmieni?aby zasad wychowania swojego dziecka, gdyby wiedzia?a jaki wyro?nie z niego m?odzieniec? Istniej? bowiem takie cechy dobrego ucznia, które mo?na rozwija? w pierwszych latach nauki, przy dobrej i owocnej wspó?pracy mi?dzy domem rodzinnym a szko??.

 

Co mog? zrobi? rodzice?

Autorka wspomnianej ksi??ki podpowiada zakresy, w jakich rodzice mog? wspiera? swoje dziecko:

  1. Tzw. „zewn?trzne ramy nauki” czyli porz?dek i troska. Porz?dku uczymy dziecko od najm?odszych lat kiedy pomagamy mu w skompletowaniu przyborów szkolnych, zwracamy uwag? na ?ad na biurku, pakowanie si? po odrobionych zadaniach domowych, zwracamy uwag? na dba?o?? o ksi??ki i zeszyty, a tak?e kiedy dbamy, aby dziecko zjad?o ?niadanie w domu, oraz pakujemy drugie ?niadanie do szko?y, a w ko?cu pilnujemy w?a?ciwych proporcji czasu na nauk? i odpoczynek.
  2. Zaanga?owanie w prac? dziecka - codzienne sprawdzenie o czym uczy?o si? w szkole, kontrola zada? domowych, zach?canie do rozwijania pasji i zainteresowa?.
  3. Wspó?praca ze szko?? - ucz?szczanie na zebrania rodzicielskie, kontakt z nauczycielem, realizowanie zalece?.
  4. Docenienie szkolnej pracy dziecka - chwalenie nawet drobnych post?pów w jego pracy, ucz?szczanie na szkolne imprezy, uczestnictwo obojga rodziców w ?yciu szko?y.

Dziecko dostrzega u rodziców te wszystkie formy zainteresowania jego nauk? w szkole, a co za tym idzie spostrzega szko?? jako wa?n? cz??? swojego ?ycia. M?ody cz?owiek uczy si? w ten sposób dba? o siebie, o swój komfort w szkole, odczuwalny wtedy, gdy jest dobrze przygotowane do lekcji, wyspane i najedzone. Pu?apk? stanowi cz?sto zaanga?owana postawa rodziców w klasach m?odszych i brak zainteresowania w starszych klasach szko?y. Bierze si? to z b??dnego twierdzenia, ?e dziecko starsze, np. w gimnazjum, jest na tyle du?e, ?e potrafi samo sobie poradzi?. Tymczasem dziecko widz?c s?abn?ce zainteresowanie rodziców szko??, powoli traci motywacj? do pracy. W przypadku starszych dzieci, m?odzie?y, wszystkie powy?sze punkty powinny nadal by? przestrzegane, z naciskiem na kontrol? post?pów dziecka, kontakt ze szko??, utrzymanie dyscypliny w przestrzeganiu czasu po?wi?conego pracy dziecka w domu.

Oczywi?cie te wszystkie punkty wymagaj? podj?cia od rodziców sporego wysi?ku i po?wi?cenia, ale tylko wtedy b?dziemy pewni, ?e zrobili?my wszystko co w naszej mocy, aby nasze dziecko osi?gn??o sukces. Najwa?niejsze, aby to zaanga?owanie by?o wsparte du?? doz? rodzicielskiej mi?o?ci i troski.

 

Co mo?e zrobi? szko?a?

W szkole mo?na mno?y? przyk?ady dzieci, które osi?gn??y sukces na miar? w?asnych mo?liwo?ci dzi?ki dobrej wspó?pracy rodziców ze szko??. Ale oczywi?cie nawet bez zaanga?owania rodziców szko?a podejmuje wszelki wysi?ek, aby jej uczniowie „rozwin?li skrzyd?a”.

Od pocz?tku tego roku szkolnego w Zespole Szkó? w Chmielniku funkcjonuje dodatkowy, dziesi?ciogodzinny oddzia? przedszkolny, gdzie ucz?szczaj? 3, 4 i 5-latki. Program przedszkola nastawiony jest na stymulacje wszechstronnego rozwoju dzieci, dlatego wychowankowie bior? udzia? w zaj?ciach z j. angielskiego oraz programach innowacyjnych, które powsta?y specjalnie dla nich.
W obecnym roku szkolnym w Zespole Szkó? w Chmielniku realizowane s? nast?puj?ce programy innowacyjne dla dzieci i m?odzie?y na ró?nych etapach edukacyjnych:

„Razem si? bawimy i uczymy” – innowacja pedagogiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym, która powsta?a i realizowana jest na bazie wspó?pracy z oddzia?em przedszkolnym ze Szko?y Podstawowej nr 3 w Chmielniku.

„Kolorowy ?wiat bajek i ba?ni” – program innowacyjny, który zosta? przygotowany dla dzieci klasy I Szko?y Podstawowej nr 1 w Chmielniku i b?dzie kontynuowany przez kolejne lata nauki, a? do zako?czenia innowacji z ko?cem roku 2014/2015.

„Czarodziejski ?wiat origami” oraz „Spotkajmy si?
w Europie” programy innowacyjne dla dzieci z klas 1 – 3 Szko?y Podstawowej nr 1 w Chmielniku.

„Teatrzyk szkolny po angielsku” dla dzieci klas 4- 6 Szko?y Podstawowej nr 1.

„Tenisowe asy” program dla uczniów pragn?cych rozwija? umiej?tno?? gry w tenisa sto?owego.

„Szkolny fotoplastykon” program rozwijaj?cy wiedz? filmow? u m?odzie?y gimnazjalnej.

„Ró?ne aspekty kultury brytyjskiej” program dla starszych mi?o?ników j. angielskiego.

„Egzamin gimnazjalny z j?zyka niemieckiego od A do Z” - pomoc dla gimnazjalistów.

„Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE – program kontynuowany od zesz?ego roku szkolnego.

W kolejnych etapach szkolnych dzieci i m?odzie? korzystaj? dodatkowo z kó?ek zainteresowa?, które s? organizowane w ramach wszystkich przedmiotów, organizuje si? równie? mnóstwo zaj?? pomocnych s?abszym uczniom. Popularno?ci? ciesz? si? zaj?cia sportowe SKS, kó?ko szachowe, dru?yna harcerska ZHP, zaj?cia artystyczne – plastyczne i muzyczne oraz zaj?cia dziennikarskie. Gimnazjum, w ramach programu profilaktycznego pt. „Rozwijaj?c swoje pasje i walcz?c z przemoc? wygrywam lepsze jutro”, zach?ca uczniów do autoprezentacji zwi?zanej z ujawnianiem w?asnych pasji i zainteresowa?. W ten sposób m?odzie? nauczy si? dostrzega? swoje mocne strony, co stanowi przygotowanie do przysz?ej pracy zawodowej. Pomaga w tym równie? organizowanie licznych konkursów przedmiotowych i nie tylko. Ju? mamy pierwsze efekty tych dzia?a?, a mianowicie ucze? naszego Gimnazjum mo?e poszczyci? si? zaj?ciem I miejsca w Powiatowych Igrzyskach M?odzie?y Szkolnej w skoku wzwy?, kolejny ucze? w biegu na 100 metrów zaj?? I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach SZS w Lekkiej Atletyce, uczennica zosta?a nagrodzona za zaj?cie III miejsca w mi?dzyszkolnym konkursie ekologiczno - plastycznym „Dzieci tworz? sztuk? ze ... ?mieci”.

B??dem by?oby wymienianie jedynie zaj?? pozalekcyjnych oraz konkursów jako jedynej drogi do sukcesu ucznia. Ka?da godzina lekcyjna z u?yciem wielu ciekawych form i metod pracy zapewne przyczynia si? do tego w równie du?ym stopniu. Nowoczesne metody z wykorzystaniem projektorów multimedialnych i tablic interaktywnych, platformy e-learningowej u?atwiaj? naszym uczniom przyswojenie wiedzy jaka oferowana jest im w ca?ym procesie dydaktycznym.

Cristina Buchner przypomina jednak: „Z psychologii rozwojowej wiemy, ?e w rozwoju dziecka istnieje co? w rodzaju okien, które przez pewien czas pozostaj? otwarte i stwarzaj? dogodne warunki do wspierania tego rozwoju. Jednak w pewnym momencie zostaj? one zamkni?te. Wszystko co wydarzy si? potem, wymaga du?o wi?kszego nak?adu si? i daje mniejsze rezultaty.”

Zatem zapaszmy do wspó?pracy ze szko?? wszystkich rodziców, którzy wspólnie z nami chc? wspiera? rozwój dzieci i wspomaga? w osi?ganiu sukcesów.

Monika Wójcik

Zespó? Szkó? w Chmielniku