Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2013

M?odzie? z Gminy Chmielnik na Kole Podbiegunowym Jeste?my grup? podró?ników o nazwie wyprawybusem.pl. Cztery lata temu stwierdzili?my, ?e chcemy wyruszy? w ?wiat na spotkanie przygodzie. Kupili?my samochód, odremontowali?my go i latem 2011 r. zacz?li?my zwiedza? Europ?Prom ?winouj?cie - Ystad (Large)

Jeste?my grup? podró?ników o nazwie wyprawybusem.pl. Cztery lata temu stwierdzili?my, ?e chcemy wyruszy? w ?wiat na spotkanie przygodzie. Kupili?my samochód – starego, w miar? zadbanego VW T3 – odremontowali?my go i pó? roku pó?niej latem 2011 r. zacz?li?my zwiedza? Europ?. Nasza pierwsza podró? trwa?a nieca?y miesi?c. Odwiedzili?my wtedy 4 pa?stwa: S?owacj?, W?gry, Austri? i Czechy. Wraz z kolejnym rokiem nabrali?my do?wiadczenia i pojechali?my nieco dalej: do Niemiec, Holandii, Belgii, Francji oraz Luksemburga. O naszych poprzednich wyjazdach mieli ju? Pa?stwo okazj? przeczyta? na ?amach „Wie?ci Gminnej”.


Partnerzy Nordkapp 2013

Tego lata za cel obrali?my Skandynawi? i pa?stwa ba?tyckie. W 36 dni w 8 osób 25-letnim samochodem przejechali?my w sumie prawie 10 000 km. Podró? nie by?a prosta - musieli?my si? zmaga? z wieloma przeciwno?ciami m.in. z wysokimi cenami w Norwegii czy z usterkami mechanicznymi naszego pojazdu. Niemniej jednak - by?o warto!

Wyruszyli?my 29 lipca z Rzeszowa i kierowali?my si? do ?winouj?cia. Ju? na tym odcinku nie oby?o si? bez przygód. Mniej wi?cej w po?owie trasy stracili?my pi?ty bieg. Do Szwecji dop?yn?li?my promem. Dzi?ki uprzejmo?ci przewo?nika Unity Line rejs, wraz z komfortowymi pokojami na pok?adzie i wspólnym obiadem z cz?onkami za?ogi by? dla nas darmowy. Po przeprawieniu si? przez Ba?tyk wyl?dowali?my w szwedzkim Ystad, które zachwyci?o nas swym ma?omiasteczkowym klimatem i przyjemn? dla oka zabudow?. Potem ruszyli?my w podró? do Sztokholmu. Stolica Szwecji, po?o?ona na wielu wysepkach, wywar?a na nas wra?enie miasta uporz?dkowanego, którego zabytki kolejno mijane w blasku zachodz?cego S?o?ca zdawa?y si? szepta? na ucho pobliskim przechodniom sw? wielowiekow? histori?. Klimatu ca?o?ci dodawa?y ma?e ?ódki ko?ysz?ce si? w licznych przystaniach. Po Sztokholmie zawitali?my do Oslo. Nasz? szczególn? uwag? przyku? tam przede wszystkim: budynek opery o do?? niezwyk?ym kszta?cie, przypominaj?cym gór? lodow? zacumowan? w porcie oraz park Videlanda sk?adaj?cy si? w sumie z ponad 200 rze?b przedstawiaj?cych oko?o 600 postaci. Po opuszczeniu stolicy rozpocz?li?my do?? szczegó?owe zwiedzanie Norwegii. Sp?dzili?my tam ponad 20 dni, podczas których skupili?my si? g?ównie na przyrodniczych atrakcjach turystycznych. Na pocz?tku wyruszyli?my na Verdes Ende, czyli Koniec ?wiata. To niezwykle malownicze miejsce po?o?one na po?udniu kraju wikingów przywita?o nas pi?kn? pogod? i niezapomnianymi widokami. Podziwiali?my majestatyczne skaliste wybrze?e z drobnymi porozrzucanymi wysepkami idealnymi na relaksuj?cy niedzielny spacer. Naszym nast?pnym celem by? Kjerag, a dok?adniej rzecz bior?c Kjerakbolten – g?az zaklinowany mi?dzy dwiema ska?ami, na wysoko?ci mniej wi?cej jednego kilometra nad poziomem morza, pod którym zionie pustk? kilkusetmetrowa przepa?? zako?czona u do?u wodami fiordu Lysefjorden. Wej?cie na ten szczyt by?o dla nas nie lada wyzwaniem. Przy normalnym warunkach atmosferycznych zajmuje ono oko?o 3 godzin. Niestety, w naszym przypadku w po?owie trasy pogoda gwa?townie si? za?ama?a, zacz?? pada? deszcz, wia? silny wiatr i co najgorsze widoczno?? z powody mg?y momentami by?a ograniczona do 10 m. Mimo tak nieprzyjemnej aury nie poddali?my si? i weszli?my na gór?, cho? par? razu gubili?my szlak i niekiedy tracili?my nadziej? na sukces. Kjerag z powodu kapry?nej pogody nie zaoferowa? nam spektakularnych widoków, których z kolei mieli?my niemal w nadmiarze podczas rejsu fiordem Lysefjorden, czy gdy spogl?dali?my z p?askiego jak stó? szczytu Pulpit Rock. Podziwiali?my te? mnóstwo rw?cych górskich potoków ko?cz?cych si? efektownymi wodospadami, za? strome szczyty wynurzaj?ce si? prosto z morza by?y zjawiskiem na porz?dku dziennym. Du?o atrakcji dostarczy? nam przejazd Drog? Or?ów a potem Drog? Trolli. Ciasne i kr?te serpentyny o nachyleniu 10% sprawia?y, ?e podczas jazdy mog?o si? ka?demu lekko zakr?ci? w g?owie. Na trasie naszej podró?y nie zabrak?o równie? przejazdu przez Lofoty – niezwykle malownicze wysepki tworz?ce archipelag ci?gn?cy si? przez ponad 100 km. Byli?my równie? w Narwiku, mie?cie maj?cym co nieco wspólnego z histori? Polski. Naszym ostatecznym celem podró?y po Skandynawii by? Nordkapp – skalisty przyl?dek uwa?any za najdalej wysuni?ty na pó?noc punkt Europy. Gdy tam dotarli?my, czuli?my si? naprawd? szcz??liwi. Po wielu dniach podró?y, mimo k?opotów z samochodem i ogólnego zm?czenia uda?o nam si? zrealizowa? nasze marzenie. Wracaj?c do kraju równie? nie pró?nowali?my w kwestii zwiedzania. W Finlandii zobaczyli?my wiosk? ?wi?tego Miko?aja, urocze miasteczko Porvoo no i oczywi?cie Helsinki. W pa?stwach nadba?tyckich zawitali?my do Tallina, Rygi i Wilna.


Verdens ende (Large)

 
Nordkapp (Large)             Lodowiec Nigardsbreen (Large)


Lodowiec Nigardsbreen 2


Norweskie góry (Large)

Podczas naszej ponad miesi?cznej eskapady mieli?my mnóstwo mniej lub bardziej zabawnych przygód. Du?o wra?e? dostarczy? nam nasz samochód. Có?, by? on najstarszym uczestnikiem wyprawy, dlatego czasami sprawia? nam problemy. W sumie naliczyli?my 27 usterek, które musieli?my usun?? podczas jazdy. Jednak dzi?ki ?yczliwo?ci napotkanych ludzi, szcz??ciu i jako takiej wiedzy o budowie naszego busa dali?my rad? objecha? ca?? tras? w planowanym czasie.


Preiestolen

Ca?kowity koszt wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika wyniós? oko?o 1200 z?, co naszym zdaniem jest bardzo dobrym wynikiem jak na ponad miesi?czn? podró? po najdro?szym regionie Europy. Uda?o nam si? uzyska? tak przyst?pn? kwot? w wyniku odpowiedniej organizacji wyjazdu, szczegó?owemu zaplanowaniu trasy, a tak?e ?yczliwo?ci ró?nych firm i instytucji w tym równie? naszej Gminy Chmielnik, za co sk?adamy serdeczne podzi?kowania.


Rovaniemi (Large)

Wi?cej informacji o projekcie i tegorocznej wyprawie pod adresem: www.facebook.com/wyprawybusempl