Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2013

Program Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci realizowany przez Akademi? Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacj? Generator Inspiracji 


Od 15 lipca do 13 grudnia 2013 r. Gminna Rada Kó? Gospody? Wiejskich w Chmielniku przy wsparciu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku realizuje projekt: „Zdrowe, pi?kne, radosne w ka?dym wieku”, którego g?ównym celem jest umo?liwienie grupie 25 osób rozwijania w?asnych zainteresowa? i umiej?tno?ci, aktywne sp?dzanie wolnego czasu oraz uzyskanie porad dotycz?cych zdrowego od?ywiania i dbania o swój wygl?d. W ramach projektu zaplanowano warsztaty florystyczne, warsztaty wykonywania bi?uterii z gotowych elementów, spotkania z dietetyczk?, kosmetyczk? i fryzjerk?, wycieczk?, konkurs na dietetyczn? potraw? i spotkanie integracyjne.

Projekt dofinansowany jest ze ?rodków Dzia?aj Lokalnie VIII Polsko- Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci realizowanego przez Akademi? Filantropii w Polsce oraz O?rodka Dzia?aj Lokalnie Fundacj? Generator Inspiracji.

WARSZTATY FLORYSTYCZNE

Dzia?ania projektowe rozpocz??y si? od warsztatów florystycznych w dniu 20 lipca. Porad dotycz?cych uk?adania kwiatów udziela?a w?a?cicielka rzeszowskiej kwiaciarni z d?ugoletnim do?wiadczeniem, Ma?gorzata Wielgus. Powsta?e w ten sposób kwiatowe kompozycje wzi??y udzia? w XIV Festiwalu Kwiatów w Albigowej, w którym rokrocznie bior? udzia? panie z Kó? Gospody? z gminy Chmielnik.

JESTE? TYM CO JESZ – SPOTKANIE Z DIETETYCZK?.

Bardzo cz?sto nie zdajemy sobie sprawy, ?e nasze z?e samopoczucie czy choroba bierze si? ze z?ego od?ywiania. Umiej?tno?? w?a?ciwego doboru sk?adników i ??czenia produktów nie jest dla wszystkich znana i w pe?ni oczywista. Czasami w kuchni powtarzamy utarte schematy, które nie s?u?? ku po?ytkowi, a z?e zestawienie sk?adników niszczy ich naturalne bogactwo i zaburza trawienie. Dlatego kolejne spotkanie w ramach projektu „Zdrowe, pi?kne i radosne w ka?dym wieku” mia?o charakter pogadanki na temat zdrowego od?ywiania. Go?ciem w ?wietlicy Kó? Gospody? w Chmielniku by?a p. El?bieta Ziobro. Zaprezentowa?a cz?onkiniom Kó? Gospody? z gminy Chmielnik jak przygotowywa? posi?ki dla swoich rodzin i co nale?y je??, aby to, co s?u?y przyjemno?ci podniebienia by?o te? drog? ku zdrowiu. Nie oby?o si? równie? bez degustacji tego, co panie zebra?y w swoich ogródkach warzywnych i przetworzy?y, podaj?c pachn?c? latem zup? warzywn?.

PODKARPACKIE SZLAKI

Projekt „Zdrowe, pi?kne i radosne w ka?dym wieku” zak?ada oprócz edukacji i warsztatów, rozrywk? i integracj?. Doskona?ym sposobem na to jest wycieczka. Dlatego uczestniczki zdecydowa?y si? na wyjazd, który pozwoli? im na nowo odkry? uroki Podkarpacia. W sobotni, sierpniowy poranek grupa 54 osób uda?a si? w Bieszczady. Dzie? by? s?oneczny i ciep?y jak na zako?czenie lata przysta?o. Pierwszym punktem w programie by?o zwiedzanie skansenu w Sanoku, który z ka?dym miesi?cem powi?ksza swój obszar i staje si? bogatszy w eksponaty. Kolejny przystanek to Myczkowce i Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana Paw?a II. Tam mo?na by?o podziwia? makiety drewnianych obiektów sakralnych Pogórza Karpackiego. Ponadto wycieczkowicze odwiedzili Ogród Biblijny, który jest specyficzn? ?yw? ksi?g? Biblii, bo dominuj? w nim ro?liny charakterystyczne dla Bliskiego Wschodu. Rozmieszczenie ??czy si? z teologi? biblijn? i jest doskona?? katechez? dla odwiedzaj?cych.
W godzinach popo?udniowych zaplanowany zosta? przejazd Bieszczadzk? Kolejk? Majdan zwanej te? „bieszczadzk? ciuchci?” na trasie Majdan – Balnica. Le?ne powietrze, wiatr we w?osach i pi?kno nieska?onej ludzk? r?k? bieszczadzkiej przyrody dostarczy?o wielu pozytywnych wra?e? i refleksji, ?e nasza ma?a ojczyzna jest pi?kna. Podwieczorek w otoczeniu lasu i przy blasku ogniska by? podsumowaniem dnia. By? równie? doskona?? okazj? do zanucenia biesiadnych piosenek, których uczestnicy znaj? niezliczon? ilo??, a które sprzyjaj? temu najwa?niejszemu celowi wycieczki – integracji.

Przed nami kolejne ciekawe warsztaty z wykonywania bi?uterii z gotowych elementów oraz spotkanie z kosmetyczk? i fryzjerk?. Podsumowanie projektu nast?pi podczas ,,Andrzejek”, gdzie b?dziemy mog?y pochwali? si? tym wszystkim czego si? nauczy?y?my i dowiedzia?y?my podczas wspólnych spotka?.

Mamy nadziej?, ?e przebywanie z sob?, nowa wiedza, odbyta wycieczka zacie?ni? wi?zy miedzy jej uczestnikami. Czego Wszystkim ?yczymy.

 

 

 

 

 

 


Koordynator projektu Ma?gorzata Dr??ek
Irena Szczypek