Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2013

Cz?owiek – najlepsza inwestycja 


Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2013 roku – do 30.06.2015 roku realizuje Projekt „Czas na aktywno?? w Gminie Chmielnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spo?ecznej, Dzia?anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia?anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

Celem g?ównym projektu jest:

aktywna integracja osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 17 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

Projekt zak?ada, ?e w 2013 roku realizowana b?dzie aktywna integracja osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji wobec 7 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik. Natomiast wobec pozosta?ych 10 Uczestników Projektu aktywna integracja realizowana b?dzie w latach 2014 i 2015.

Rok 2013 to ju? pi?ty z kolei rok, w którym Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku realizuje projekt z wykorzystaniem ?rodków unijnych. Mo?liwo?? korzystania z tego rodzaju ?rodków finansowych daje Uczestnikom mo?liwo?? zdobycia wiedzy i nowych kwalifikacji i jest du?ym wsparciem w podejmowanych dzia?aniach na rzecz odbiorców projektu.

Ka?de zaplanowane zadanie projektu jest realizowane wed?ug harmonogramu. ?rodki otrzymane na realizacj? projektu w bie??cym roku s? na bie??co wydatkowane zgodnie z haromonogramem.

Sporz?dzenie drugiego wniosku o p?atno?? by?o podstaw? do otrzymania pozosta?ej kwoty dofinansowania projektu na 2013 rok.

W ramach projektu dotychczas zosta?y zrealizowane ni?ej wymienione dzia?ania:

Od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku trwa? nabór osób do udzia?u w w/w projekcie. Do projektu zakwalifikowa?o si? 7 osób.

Z uczestnikami Projektu zawarte zosta?y kontrakty socjalne, w których ustalono formy wsparcia.

W okresie od 14.06.2013 roku do 24.06.2013 roku 7 osób bra?o udzia? i uko?czy?o szkolenie pn. „Trening kompetencji i umiej?tno?ci spo?ecznej”. Dostarczy? on uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywno?ci, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwi?zywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w ?yciu osobistym i pracy oraz w zakresie zarz?dzania w?asnym bud?etem domowym.W dniach od 27.06.2013 roku do 02.07.2013 roku odby?y si? indywidualne konsultacje Uczestników Projektu z doradc? zawodowym, na których wypracowane zosta?y indywidualne plany dzia?ania dla ka?dej z osób pod k?tem dalszych szkole? zawodowych.

W dniach 15.07.2013 roku i 12.08.2013 roku odby?y si? spotkania w ramach „Grupy wsparcia”, które maj? poszerzy? i utrwali? wiadomo?ci zdobyte w ramach „Treningu kompetencji i umiej?tno?ci spo?ecznych”. Zaj?cia w ramach w/wym. szkolenia odbywa? si? b?d? jeszcze w miesi?cach listopad i grudzie? br.
W okresie od 30 lipca 2013 roku do 22 sierpnia 2013 roku Uczestniczki Projektu bra?y udzia? w szkoleniach-kursach zawodowych w obszarze: „Profesjonalny sprzedawca z obs?ug? kasy fiskalnej” oraz „Profesjonalna obs?uga sekretariatu”. Program kursów zawodowych obejmowa? zaj?cia teoretyczne oraz praktyczne. Uczestniczki Projektu zdoby?y kwalifikacje zawodowe, które przyczyni? si? do sprawniejszego poruszania si? po rynku pracy.
Kolejnym dzia?aniem w ramach projektu – w Zadaniu 1-Aktywna integracja jest zorganizowanie sta?y dla 2 Uczestniczek Projektu.
Zosta?y podpisane umowy na realizacj? sta?y. Sta?e rozpocz??y si? od dnia 01.09.2013 roku.

Zespó? Projektowy