Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2013

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Grudzie? 2013 Nr 4/2013
Pierwsza strona

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Termomodernizacja obiektów u?yteczno?ci publicznej w Gminie Chmielnik str. 3
 • Scena widowiskowa we wsi Chmielnik str. 3
 • Inwestycje i remonty gminne str. 3
 • Inwestycje drogowe str. 4

O?WIATA I KULTURA

 • S?abo?? do Fredry na koniec roku? str. 5
 • Wychowywa?, ale jak? str. 5
 • Harcerskie dzia?ania w Trójce str. 6
 • Prawo autorskie. Czy to wa?ne? str. 7
 • Szko?a Podstawowa w Zabratówce imienia Orl?t Lwowskich str. 8
 • Wspólne podsumowanie projektów „Zdrowe, pi?kne, radosne – w ka?dym wieku” oraz „Owocne wczoraj, aktywne jutro” w Zabratówce str. 9
 • Strefa Kultury M?odzie?owej str. 10
 • W?drówka przez s?ówka, kszta?ty, kolory i d?wi?ki str. 11
 • W finale Programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013" str. 12
 • Nasi najm?odsi czytelnicy str. 12
 • „Chcemy si? rozwija?! – programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkó? podstawowych w Zabratówce i Woli Rafa?owskiej” str. 13
 • Miko?aju, Miko?aju … str. 14
 • „Moje Bo?e Narodzenie” - praca na Gminny Konkurs Literacki str. 15
 • „Moje Bo?e Narodzenia” - praca na Gminny Konkurs Literacki str. 15
 • „Moje Bo?e Narodzenie” - praca na Gminny Konkurs Literacki str. 16
 • Moje Bo?e Narodzenie str. 16

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • Mi?dzygminne ?wiczenia taktyczno-bojowe „MALAWA 2013” str. 17
 • „Owocne wczoraj, aktywne jutro” str. 18

STOWARZYSZENIA

 • Niepe?nosprawni notatka Gminna str. 19
 • Z naszych wspomnie? str. 19
 • „Od k?óska do kiczki” str. 20
 • „?ywe izby pami?ci i tradycji” str. 21
 • Realizacja projektu pt. „Razem na rowerze” str. 21

GOPS W CHMIELNIKU

 • Cz?owiek - najlepsza inwestycja str. 22
 • Projekt: „Wiem, gdzie szuka? pomocy w razie przemocy – program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik” str. 22
 • Pomoc w formie zakupu posi?ku dla dzieci w szkole str. 23
 • ?wietlica Socjoterapeutyczna str. 23

OG?OSZENIE

 • Studio Fryzur Joanna Fajger str. 24
Do pobrania:

Wie?? Gminna Nr 4/2013

 

 

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 4/2013 Grudzie?
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2013_4.pdfWG_2013_4.pdf (1,48 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec